ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,04.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1902 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.И.М., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адв.П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника началник на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За заинтересованата страна „Мефодий” ЕООД, редовно призована, се явява представител по пълномощие адв.Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на М.И.М. *** против заповед № 18-10995-08.08.2014г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр.Бургас с която е одобрено изменение на одобрената със заповед № РД-18-48/03.10.2005г. на ИД на АК кадастрална карта и кадастралния регистър към нея на гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас, по отношение на имоти с идентификатори № 11538.504.350 и № 11538.504.853. 

 

         Адв.П.: Поддържам жалбата. Моля, да се допусне извършване на съдебно-техническа експертиза, която да се изпълни от вещо лице геодезист, който при проверка на място в Община Несебър приложи извадка от регулационния план за двата имота със съответните координати и отговори на въпроса: Извадката от регулационния план послужила ли е като основа за допуснатото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър. Твърдим, че не са използвани правилните координати. В момента вадим извадка от регулационния план.

 

         Адв.Г.: Считам, че е спазена процедурата по издаването на акта. Но при направена проверка в Община Несебър и това, което е в кадастъра, ние също сме на мнение, че следва да се извърши тази експертиза, тъй като по този начин по-правилно ще бъде отразен имота. Сегашното състояние на имота, което е отразено в кадастъра,  не отговаря на линиите по регулация и именно поради това сме заинтересовани да се извърши експертизата и да се определят точните граници на имота.

 

         СЪДЪТ към адв.Г.: Какво е наложило инициирането на тази промяна в КК?

Адв.Г.: Още при купуването на имота се явява разлика между регулационния план и кадастралната карта. Купуват се само 823 кв.м, както е по кадастралната карта, останалите са в регулация, но незнайно къде. Когато той решава да закупи това место, вижда едно правоъгълно место, където ще осъществи своите инвестиционни планове. Отива в Община Несебър и вижда едно УПИ, което напълно го устройва. Преди сделката, взима кадастралната схема и вижда, че в кадастралната схема предоставена от собственика, имотът е отразен по смешен начин, нямащ общо с регулацията. Но въпреки всичко купува имота и започва това производство.

        

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на лист 2 и лист 3 от делото.

 

         ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в техническата служба на Община Несебър по партидата на двата имота, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, записани в протокола в днешно съдебно заседание.

         Освен това, вещото лице да посочи какво е фактическото положение по отношение на имота на жалбоподателя и имота на заинтересованото лице преди издаване на обжалваната заповед и съответства ли фактическото положение на постановеното в заповедта.

         Отговорите на вещото лице, както на въпросите на съда, така и на въпросите на жалбоподателя да бъдат отразени и чрез скица.

         ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250 лева, вносим в 7-дневен срок, считано от днес, от жалбоподателя по сметка на Административен съд-гр.Бургас.

         УКАЗВА на същия, че в този срок следва да представи доказателство за внесен депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за ВЕЩО ЛИЦЕ инж. Д.С.С., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

         УКАЗВА на вещото лице, че най-късно в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира заключението си.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.1.2015г. от 11.10 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

         Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: