ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 18.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти адм  инистративен състав

на осемнадесети октомври                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1901 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.С., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Ц., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.С.С. против заповед № УРИ 3282з-1617/30.06.2015 година на директора на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР, с което е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в МВР.

 

Делото е висящо  за втори път пред настоящата съдебна инстанция, с оглед решение № 9237/12.07.2017г. по адм.д.№ 3626/2016г. на Върховен административен съд, с което делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд при спазване на указанията по прилагането на закона.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт, съобразно указанията на ВАС, дадени в решение № 9237/12.07.2017г. по адм.д.№ 3626/2016г.

 

Съдът с оглед указанията, дадени в решението на ВАС, на чл.146, ал.1, т.3 и т.4 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на страните да уточнят кои права и кои обстоятелства се признават и кои обстоятелства не се  нуждаят от доказване.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Моля да  се приеме за установено и безспорно  обстоятелство, че в книгата нарядната, която е официален писмен документ, има отразени сумите 43 евро и 12 щатски долара, като такива които са заявени преди започване на наряда от моя доверител в периода съответно, за който се твърдви, че е напревено нарушението . Установено е също така, че тази сума е била намерена в моя доверител в същия този ден. Ние твърдим, че сумите са лични средства, което е било установено от свидетел при първото разглеждане на делото, като искаме да разпитаме свидетел отново в тази връзка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Безспорно е, че в нарядния дневник има отразена сума от 43 евро   и 12 щатски долара, която твърдим че не е отразена от жалбоподателя при застъпване на работната смяна в 8 часа на 23.04.2017година, а в по късен етап. Също така твърдим, че тези средства, същият не е притежавал при застъпване в работна смяна,  а е получил от  шофьори на преминаващи чужди тежко-товарни коли, които е проверявал по време на изпълнение на задълженията. Ако съдът допусне свидетел на жалбоподателя, моля да ни бъде предоставена възможност да доведем един свидетел в следващото съдебно заседание, с който ще установяваме, че към застъпване на работната смяна, жалбоподателят не е декларирал посочените средства в нарядни дневник.

 

АДВОКАТ Ц.: С нашия свидетел, който ще водим, ще установим обстоятелствата, че същия ден на 23.04.2017година е имало повод, а именно рожден ден и тези средства са били необходими за закупуване на подарък или ваучер.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Видно от представената по делото справка жалбоподателят  е извършил проверка на над 120 чуждeстранни шофьори, представена е докладна за разпит на 7 шофьори, от които 5  само съвпадат с проверените по списъка, така че не са разпитани всички шофьори.

Моля да ми предоставите възможност да представя дневника за нарядите, в който се отразява ежедневната дейност за дата 23.04.2017г., досежно настоящия жалбоподател

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените към адм.д.№1499/2015г. по описа на Административен съд Бургас доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират доказателства, включително и гласни доказателства, по един свидетел на всяка страна, при режим на довеждане в следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.12.2017година от 13.30 за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: