ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1900 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

Ищецът Л.С.П., редовно призован, се явява лично, доведен от Областна дирекция „Охрана“. С него се явява и представител по пълномощие адвокат Г., надлежно упълномощен, с пълномощно представено по делото на л.14.

Ответникът по иска Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован не изпраща представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Колев.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по искова молба подадена от Л.С.П. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с искане да му бъде заплатено обезщетение в размер на 15 000 лв. за претърпени неимуществени вреди за периода от 20.07.2013г. до 01.10.2017г., настъпили вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители на ответника, което е довело до претърпените от ищеца неимуществени вреди, изразяващи се в сериозно засягане на личността, на достойнството му и преживени страдания.

С исковата молба е направено доказателствено искане за събиране на гласни доказателства, както и искане да бъде задължен ответника да представи доказателства във връзка с условията в затвора Бургас.

С отговора на исковата молба, копие от който съдът връчва на ищеца и на прокуратурата, е представена писмо от началника на затвора Бургас, в което са изложени някои конкретни факти свързани с условията в затвора Бургас, които имат отношение към ищеца и към периода, претендиран с иска, както и други факти, които са общи и неконкретни.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам исковата молба и посочените в нея доказателствени искания. Първият свидетел, който сме посочили - Г.Д.О. е бил с доверителя ми в една килия през 2016 г., а другият – Ч.Г.И. не е бил с него, но той е обитавал помещенията към зоната с повишена сигурност, където доверителят ми е бил до 2015г.

С оглед промените в ЗИНЗС няма да искаме отново да представят справки. Считаме, че справката не е пълна, но не държим на допълнителна справка от затвора Бургас.

Искам да уточня, че съм допуснал техническа грешка на стр.8, абзац 1 текстът „И в двете килии, в които е пребивавал К.“ да се чете „П.” объркана е фамилията на ищеца. Моля вместо К. да се чете П..

Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Исковата молба е процесуално допустима.

Считам, че следва да се приемат представените писмени доказателства, както и да се уважат поисканите от ищеца гласни доказателства, тъй като са относими към предмета на спора.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с отговора на ответника писмо изх.№ 578/06/26.09.2018г. на началника на затвора Бургас.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на свидетелите Г.Д.О. и Ч.Г.И., и двамата намиращи се понастоящем в затвора Бургас, които да бъдат доведени в следващото съдебно заседание от съдебната охрана. За целта да бъде изпратено писмо до началника на затвора Бургас .

 

ИЩЕЦЪТ П.: Не желая да присъствам в следващото съдебно заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.11.2018г от 11:45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение до началника на Затвора Бургас със задължение да осигури присъствието само на допуснатите двама свидетели.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: