ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 01.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На първи юни                                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер   1900  по описа за 2014 година.

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КМК” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява управителят Ж.Ж. лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” - София, редовно уведомен,  представлява се от юрисконсулт Т, с представено днес пълномощно.

 

         Явява се вещото лице Р.К.К.   

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж - Моля да се даде ход на делото. Не поддържам направеното искане за отлагане на делото в депозираната  по делото молба. Приключих с ангажиментите си в София и успях да се върна навреме за днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т – Не възразявам да се даде ход на делото.

 

 Съдът, като съобрази становищата на страните и като констатира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението на вещото лице по допусната експертиза е депозирано в канцеларията на съда на 26.05.2015 г., като не е спазен  регламентирания в чл.199 от ГПК срок.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж – По делото е изготвено заключение по допусната експертиза. Започнат съм с него, въпреки че е депозирано извън законоустановения срок. Бих искал да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

ЮРИСКОНУСЛТ Т – Правя възражение за изслушването на експертизата на вещото лице, тъй като заключението е депозирано извън срока. Моля да ми се даде възможност да се запозная с него.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Бихте ли обяснили защо не представихте в срок заключението по делото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Имах ангажименти на 25.05.2015г., които ме възпрепятстваха да представя заключението в срок по делото.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че експертизата е назначена с протоколно определение четено в съдебно заседание проведено на 15.12.2014г. Също така съобрази, че с разпореждане на съда от 19.03.2015г. по молба на вещото лице делото е отложено за днешна дата, като вещото лице не сочи основателни причини, поради които изготвяното заключение по допусната  съдебна експертиза е депозирана извън срока, въпреки че е изтекъл достатъчен 6-месечен срок за нейното изготвяне, още повече, че съдът констатира, че заключението на вещото лице не разкрива обемност и сложност на експертизата. С поведението си вещото лице препятства хода и поради това, че не е изготвила възложената експертиза в срок, на основание чл.91 ал.1, във връзка с чл.86 от ГПК 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на вещото лице Р.К.К. ***, глоба в размер на 200 (двеста) лева, която следва да бъде заплатена по сметката на Административен съд – Бургас, в 7-дневен срок считано от днес.

 

Определението може да бъде обжалвано пред настоящият съд в 7-дневен срок считано от днес.

 

С оглед необходимостта от изслушване на вещото лице, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 26.10.2015г. от 13:30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: