ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 15.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На петнадесети декември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1900 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КМК” ЕООД, редовно уведомен, представлява се лично от управителят Ж.Ж..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Съдът

ДОКЛАДВА постъпила днес молба от административния орган, видно от която същата съдържа искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси, които са конкретно посочени в молбата.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се запознае с посочените в молбата въпроси.

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Противопоставям се по допускането на въпроси № 2 и № 3, тъй като отговорът на тези въпроси се съдържа в издаденото процесно уведомително писмо от страна на ДФ „Земеделие”. Освен това, не е работа на вещото лице да отговаря защо фондът е установил дадена площ като недопустима, което беше част от задачата на въпрос № 2. Освен това не става ясно вещото лице откъде ще получи тази информация и в  случай, че се наложи да посети ДФ „Земеделие” в гр.София, това допълнително ще затрудни хода на делото и съответно трябва да имате предвид това при определяне на размера на депозита.

        

         Противопоставям се изобщо на искането за извършване на експертиза, тъй като експертиза не е необходима, защото има несъответствие в документите, които съм приложил към самата жалба. Единият документ е писмото от министър Г., с което уважава подадената от „КМК” ЕООД жалба срещу създадения допустим слой и другият документ е уведомителното писмо на ДФ „Земеделие”. Писмото на министър Г. е с изх.№ 70-1956/14.05.2014г., находящо се на лист 20 от делото. Уведомителното писмо от ДФ „Земеделие” е процесният административен акт, който обжалвам. Има несъответствие на данните за площите в двете писма, като в уведомителното писмо фигурират недопустими площи, които не фигурират, няма ги в писмото на министър Г..

         Правя уточнение по жалбата:

         В обжалваното уведомително писмо е записано, че сумите са изплатени по посочената от бенефициента банкова сметка. *** „КМК” ЕООД банкова сметка ***, в следствие на което правя искане ДФ „Земеделие” да представи доказателства за извършени плащания по сметка на дружеството. Те твърдят, че е платено, на стр.12 от уведомителното писмо пише, че са извършени тези плащания.

         Други доказателствени искания нямам към настоящия момент.

        

реков  

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

 

Доказателственото искане на ответната страна свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото, съдържащо се в докладваната днес молба, съдът намира за основателно, доколкото  установяването на сочените там факти, биха били релевантни за решаването на спора по същество, поради което намира за необходимо да бъде назначена исканата експертиза, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети Министерството на земеделието и храните, Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”, отдел „Идентификация на земеделски парцели” да отговори на поставените от административния орган въпроси, съдържащи се в докладваната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице Р.К.К., при депозит в размер на 200 лева, вносим от ДФ „Земеделие” в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя поддържано в днешно съдебно заседание относно представяне на доказателства за платени суми, съобразно отразяването в таблица № 2 в процесния административен акт, съдът намира за неоснователно, тъй като констатира неотносимост на доказателственото искане към предмета на спора. Дали процесните суми са били изплатени или не, както твърди жалбоподателят, е обстоятелство неотносимо към законосъобразността на процесния административен акт и ако са налице облигационни спорове между страните във връзка с твърдяното плащане, същите не могат да бъдат предмет на обсъждане в рамките на настоящия съдебен процес, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на жалбоподателя за събиране на доказателства относно извършени плащания, посочени в таблица № 2 на оспорения административен акт.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: На стр.11 от обжалваното уведомително писмо, абзац 1, е записано „превод на оторизираната сума е извършен по банковата сметка заявена от Вас……”. Понеже тази същата сума, която е записана в таблицата на стр.12 не е постъпила в посочената банкова сметка, ***министративен акт. Следователно, дали сумата е платени или не, е факт, който прави акта действителен или недействителен. Поради това отново ще помоля съдът да задължи административния орган да представи документи за извършено плащане по заявената от фирмата банкова сметка ***, както е записано на стр.11 от уведомителното писмо. Т.е., касае се за това дали в акта е написана истина или лъжа.

 

         Изложените от жалбоподателя допълнителни уточнения във връзка с  направеното от него доказателствено искане, по същество не променя горния извод на съда относно неотносимост към предмета на спора.

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.03.2015г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: