ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 08.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми февруари                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1900 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КМК” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от управителя на дружеството Ж. Ж., който се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М.Л.-Т с представено пълномощно, находящо се на лист 426 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.П.Ж.З..

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Не възразявам по хода на делото

         Юрисконсулт Л.-Т: Да се даде ход на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         КОНСТАТИРА, че изготвеното по делото заключение е своевременно предадено в канцеларията на съда, не са налице процесуални пречки по неговото изслушване, поради което съдът

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Инж.П.Ж.З. - 56г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение, което поддържам.

         Поставени ми бяха пет въпроса.

         На първи въпрос съм отговорил кои са заявените за подпомагане площи, като съм посочил, че те са разпределени в три села, като съответно за кандидатстването по НР2 няма площи в с.Горно Ябълково. Всички останали площи се дублират. Т.е. в с.Горно Ябълково няма площи извън слоя в добро земеделско състояние.

         Разгледал съм заявените и недопустими площи едновременно по СЕПП и НР2 във втория въпрос.

         По отношение на въпроса извършени ли са проверки на място, отговорът ми е, че проверки от инспектората на ДФ „Земеделие” не са извършени. Извършена е специализирана теренна проверка, което е друга форма на проверка и тя е извършена от Общинска служба „Земеделие”-гр.Средец, като е съгласувано и утвърдено от Областна дирекция „Земеделие”-гр.Бургас. За извършената проверка е съставен протокол. Считам, че при нужда съдът може да изиска този документ, тъй като на мен ми беше предоставено незаверено копие.

         Всички площи с изключение на площта на парцел № ******, който е на теренна проверка, всички останали площи са определени като  недопустими за подпомагане, вследствие попадането им извън слоя площи в добро земеделско състояние.

         В отговора на втори въпрос съм посочил конкретните причини, като конкретните причини за всеки един от парцелите са мои наблюдения, а не според становището на експертите в Министерството на земеделието. Изчертавал слоя на конкретните парцели. Мои наблюдения означава това, което съм видял на екран, включително първото наблюдение, което е извършено  съвместно с експерта К. от Министерство на земеделието, което посетих. След получаване на тези данни, в домашни условия разгледах допълнително и по-детайлно парцелите.

         По трети въпрос съм  разгледал съответно какви са декларираната, установената, наддекларираната площ, процент на наддекларирани и съответно санкционираната площ.

         В т.4 и т.5 от заключението съм разгледал застъпванията и там има само едно застъпване, което съм описал, едно застъпване, което е останало нерешено.

        

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Казахте, че ходихте в Министерството на земеделието и храните. Къде по-точно работи това лице, което споменахте?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това лице работи в Министерството на земеделието в отдел „Идентификация на земеделските парцели”. Там направих едното наблюдение. В Министерството на земеделието се заявява час и се определя експерт, с който се работи.

         Второто място, което посетих е ДФ „Земеделие”, Разплащателната агенция, където получих всички таблици. Сборната таблица е таблицата, от която са правени всички изчисления и изводи. Освен това получих две  таблици - едната на застъпванията по БЗС, втората таблица е по кадастрални имоти.

         От обработката на тези данни и досието на всеки един от застъпените имоти, направих извода, че е проведена процедура по чл.18, вследствие на което констатираните застъпвания, тези които сте потвърдили и които сте отказали, са премахнати, поради наличие на свободни площи във физическите блокове. Това е при втората кръстосана проверка.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: След посещението са Ви били предоставени цифрови данни и можете на компютър да видите за какво става дума.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е, но искам да кажа и това, че със същите цифрови данни разполагате и Вие в пълния обем. Тъй като всеки бенефициент има собствена партида с парола, с която може да влезе в системата и да си изтегли данните.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: След като разполагате с такива данни, отделно предоставена ли е на Вас актуална към 2013г. цифрова ортофотокарта или сте гледали данните от Гугъл?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предоставена ми е такава, която е актуална към датата на заявяването. Данните не съм ги гледал от Гугъл.

         Веднъж от Министерство на земеделието взех четири парчета от ортофотокартата, не квадранти. Казвам парчета, защото на тях са разположени по групи Вашите парцели, тъй като са разпръснати по границите на трите села. Освен това от ДФ „Земеделие”, Разплащателната агенция, съм получил ортофотокартите, които са отпечатани в PDF файл формат. Работя с резолюция 5см на пиксел, което е значително по-точно.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Запознахте ли се с всички документи по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Запознах се, но частично съм копирал.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По делото на лист  399 е налично едно писмо, в което  Министерството на земеделието и храните уведомява „КМК” ЕООД, че вследствие на коригиране на допустимия слой са нанесени еди си какви корекции.

         Въпросът ми е: Данните, които сте попълнили тук в отговора на въпрос 2,  таблица 2, съответстват ли на това писмо или съответстват ли на данните, които са в ДФ „Земеделие”, или има някаква разминаване?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видял съм това писмо. Съобразил съм го. Внимателно го разгледах и намерих тези разлики, за които Вие говорите.

         Голяма част от разликите са вследствие закръгляния. Говорим за това, че Вие получавате писмото от Министерство на земеделието. Министерството работи с точност до четвъртия знак след запетаята в хектари, т.е. до кв.м., а ДФ „Земеделие”, получавайки данните си, работи до втори, максимално трети знак след запетая има случаи до втори знак, има случаи до трети знак).  Вследствие на това са се получили голяма част от разликите в тези площи и тези разлики са в рамките на не повече от 0.01 ха. Направих си труда да събера разликите без да ми е поставен такъв въпрос и разликата е точно 100 кв.м., което е на границата на допустимото. Разликите под 0.01 ха в ДФ „Земеделие” не ги отчитат.

         Сумата в плюс и в минус, общата от всички площи е 100 кв.м. Т.е. това е сума, която не оказва никакво влияние на крайния резултат.

Писмото, за което говоря от Министерство на земеделието, е налично по делото на лист 399.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: В първата таблица на обжалваното уведомително писмо фигурира на първия ред БЗС с № ***.

Във Вашата експертиза в таблица 2 на първа позиция фигурира същото БЗС. В писмото от Министерството на земеделието, което съставя допустимия слой, това БЗС го няма.

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Веднага Ви казвам защо го няма. Това е по повод на Ваше възражение. Във възражението си този парцел не сте  го включили и те съответно Ви отговарят на възражението без да включват този имот, защото за него няма възражение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А в таблицата на  позиция № 3?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Също го няма във Вашето възражение.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Може ли да изясним. Възражението, което се намира на стр.16 от делото, което цитира господина се генерира автоматично от интернет страницата на ДФ „Земеделие”, след като земеделският производител влезе в системата. Оттам може автоматично да се генерира това възражение. Инструкциите на ОС „Земеделие”, където се подава възражението, са да  приемат само и единствено възражения генерирани от системата ИСАК на ДФ „Земеделие”, т.е. земеделският производител не може да нанася каквито и да било промени в това възражение.

 Имам отделно писмено възражение, което би трябвало да е налично по делото, но не знам дали са го зачели изобщо, тъй като е извън този формат. Явно не са го взели предвид.

 Към момента, когато това възражение е било генерирано от системата, този парцел на позиция № 1 от таблицата е нямал недопустима площ, затова този парцел не е бил включен в това възражение. Това възражение автоматично се генерира в системата за всички недопустими площи към момента на неговото разпечатване. За този парцел № *** изобщо не е имало  данни.

Вие за всеки парцел отделно ли разшифровахте допустимия слой?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, за всеки парцел отделно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: И сте получили приблизително същите данни, каквито и ДФ „Земеделие”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Разшифровал съм допустимия слой за всеки парцел поотделно. Дори в разговор сега 15 минути преди заседанието с юрисконсулта споделих, че намерих някои грешки в дешифрираното от експерта от Министерството на земеделието, но в същото време намерих и много места, където не са били прецизни, т.е. в ущърб на фонда. Особено това се отнася по отношение на изключваните дървета. Всяко дърво с радиус по-голям от 5.60м на короната следва да бъде изключен. В голяма част от заявените парцели има дървета с корона с по-голям радиус, които обаче са останали.

Работата на експерта в министерството не е свързана с предварително заявените от Вас площи. Експертът изчертава границите на площите, подходящи за подпомагане в рамките на физическия блок. Той не се съобразява с конкретния парцел. Но при разглеждане площта на всеки един парцел, която следва да бъде подпомагана, се разглежда границата на слоя приложена към парцела.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други въпроси.

Юрисконсулт Л.-Т: Нямам въпроси. Считам, че заключението е пълно и обективно и следва да бъде прието като част от доказателствения материал по делото.

 

Становища по приемане на заключението:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: За информация ще кажа, че това е  първото вещо лице, което е свършило работа по експертизата изобщо, откакто се явявам на дела в Административен съд-гр.Бургас. Компетентно е, заключението е правилно. С една единствена забележка, че са установени недопустими площи без вещото лице изцяло да е запознато с критерия за допустимост на площи. Ще визирам разпоредбата на Регламент 73/09 на ЕС или Регламент 1122/09 (не си спомням с точност), където е казано, че парцел с дървета се счита за допустим, ако земеделската дейност може да бъде извършвана така, като на парцел без дървета. Понеже в конкретния случай е декларирано, че тези площи ще бъдат пасани от животни, то следва да се приеме, че ако площта под короната на дърветата е почистена и животното може да пасе, то размерът на короната не следва да влияе на това дали е допустим или не е допустим слоя.

Има още няколко пропуски по експертизата. Никъде няма данни и вещото лице не е казало дали е изследвало площта на всеки отделен храст дали е под или над 100 кв.м., нито дали е извършено преброяване на наличните дървета в самото БЗС.

Това зависи и от категорията на земята, защото, когато едно пасище е VІІІ или ІХ категория, т.нар. слабо продуктивни, броят допустими дървета е по-голям. За да можем да кажем дали дадена площ е допустима или не, то трябва да се извърши преброяване на дърветата и да се съобрази категорията на земята.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На това възражение отговарям с пример - за първия парцел площта е 0.7 ха и имаше 42 дървета и храсти. Не говорим за слята повърхност, а за разпръснати. Твърдя, че съм преброил храстите навсякъде, където съм записал, че има повече или площите, където са, съм ги определил. Това става много леко, тъй като работя с CAD програма, т.е. отварям и измервам площите само с обхождане с мишката, става много лесно, леко и бързо. Твърдя, че за  всеки един парцел, за който съм записал нещо, мога да кажа колко са храстите и за каква площ става дума.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А за категорията на земята?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Категорията не мога да кажа, тъй като трябва да взема данни от службата, т.е. от паспортизацията на земята. Това преценявам като мой пропуск. Но това, което наблюдавах не може да бъде наречено слабо продуктивни пасища. Трудно ми е да си представя, тъй като познавам региона много добре, Сливен-Ямбол-Бургас, този район няма нищо общо с тези категории земи напр. в Котленския балкан, които се сочат за непродуктивни пасища.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По делото има представени договори за наем. Тях погледнахте ли ги?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не ги погледнах, тъй като в таблицата имам всеки един договор, но не като съдържание. Мен не ме интересува съдържанието на договора. Но сега преценям, че от съдържанието на договора щях да имам информация за категорията на земята. Сега не мога да кажа нищо за категорията на земята.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се приеме заключението на вещото лице.

Юрисконсулт Л.-Т: Да се приеме.

 

          Съдът  като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.П.З., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 452 лева, 250 лева от които от наличния по делото депозит, а разликата от 202 лева да се изплати от ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Няма да ангажирам други доказателства.

Юрисконсулт Л.-Т: Нямам искания по доказателствата.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Претендирам направените от мен разноски по делото. Моля да ми дадете подходящ срок за представяне на писмени бележки.

 

Юрисконсулт Л.-Т: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и изцяло недоказана. Претендирам за съдебните разноски, които сме направили и юрисконсултско възнаграждение.

В указан от съда срок ще представя писмени бележки.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: