РЕШЕНИЕ

№ 387                     дата  02 март 2018г.               град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 08 февруари 2018г.,  в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                   2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С. А.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 18 по описа за 2018год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция ”Инспекция по труда” – Бургас,против Решение № 239/21.11.2017г. постановено по НАХД № 891/2017г. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено наказателно постановление № 23-000397 от 14.08.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Софийска област, с което, за нарушение на чл.46, ал.1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, във връзка с чл.177 и чл.194 от Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, на „Бляк Сий Интернешънъл“ ООД гр.Царево е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

Съдебно решение се обжалва като постановено при неправилно тълкуване и прилагане на материалния закон, като касаторът не споделя мотивите на съда обосновали отмяна на наказателното постановление и  счита, че не са налице предпоставките за квалифициране на нарушението като маловажно по смисъла на чл.415в от КТ. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за основателност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за основателна.

„Бляк Сий Интернешънъл“ ООД гр.Царево е санкционирано за това, че при извършена на 11.07.2017г. проверка за спазване на трудовото законодателство и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в търговски обект – павилион за сандвичи и закуски, находящ се в гр.Царево, къмпинг „Нестинарка“, стопанисван от ответника по касация, е установено, че електрическото табло в обекта е оставено отворено и незаключено, като по този начин се допуска риск от злополуки, причинени вследствие на поражение от електрически ток при директен контакт, в нарушение на чл.46, ал.1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Наказващият орган е приел, че по този начин работодателят не изпълнява задължението си по чл.413, ал.2 от КТ за осигуряване на безопасни условия на труд. Районният съд е приел, че съставеният АУАН и издаденото НП отговарят на изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество е приел, че установеното деяние е съставомерно, като е извел доводи, че нарушението е безспорно доказано, но липсва преценка от страна на наказващия орган по отношение приложението на чл. 28 от ЗАНН. Като е съобразил, че са налице факти и обстоятелства, които характеризират деянието като „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН, районният съд е отменил наказателното постановление.

Решението е неправилно.

Преди всичко следва да се отбележи, че неправилно въззивният съд се позовава на нормата на чл.28 от ЗАНН. В КТ се съдържа самостоятелна и специална уредба на маловажни случаи – чл.415в, което изключва приложението на общите норми на ЗАНН. С Тълкувателно решение № 3/10.05.2011г. Върховния административен съд изрично е посочил, че специалният състав по глава ХІХ, раздел ІІ от КТ на "маловажно" административно нарушение по чл. 415в КТ, изключва приложимостта на общата разпоредба на чл.28 ЗАНН. За да е налице маловажност по смисъла на чл.415в, ал.1 от КТ, следва да са налице две кумулативно предвидени предпоставки: 1.Нарушението да е отстранено веднага след установяването му по реда на КТ и 2. От него да не са настъпили вредни последици за работника или служителя. По делото не са налични данни дали и кога е отстранено нарушението. Представените пред районния съд снимки от пълномощника на санкционираното дружество, не могат да бъдат възприети като доказателства, тъй като от същите не може да бъде установено кога и къде са направени, а от друга страна в хипотезата на чл.415в отстраняването на нарушението следва да веднага, т.е. да е от такъв характер, че да се отстрани в момента, докато в случая се касае за монтаж на предпазна вратичка на електрическото табло, за което в хода на делото е било установено, че е самоделно направено без челна вратичка, която да го затваря и достъпът до излизащите от него жици не е бил обезопасен. В този смисъл, не е налице една от кумулативно предвидените предпоставки за приложение на чл.415в от КТ – нарушението да е отстранено веднага, а липсата ѝ възпрепятства преквалифицирането на нарушението като маловажно. Дадените предписания от контролните органи за отстраняване на нарушението нямат отношение към приложимостта на чл.415в от КТ, в какъвто смисъл са част от възраженията на санкционирания работодател. Неоснователни са и възраженията относно липсата на териториална компетентност на наказващия орган, като страната се позовава на чл.48, ал.1 от ЗАНН. В случая наказателното постановление е издадено на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, съгласно който наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния орган по чл. 399, 400 и 401 или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на актосъставителите. Съгласно чл. 399, ал. 1 КТ цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика, т.е. законово определеният административнонаказващ орган за извършени нарушения на КТ е ръководителят на ИА "ГИТ", като в посочената норма на чл. 416, ал. 5 КТ изрично е предвидено, че в това си качество той може да оправомощава длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на актосъставителите. Тази разпоредба е в съответствие и унисон и с текста на чл. 47, ал. 2 ЗАНН, според който ръководителите могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния закон. Налага се извод, че правилото на чл. 48, ал. 1 ЗАНН не е абсолютно и няма пречка при съблюдаване на чл. 47, ал. 2 ЗАНН вр. чл. 416, ал. 5 КТ съответният наказващ орган да възлага правата си на друго длъжностно лице. В кориците на първоинстанционното дело на л.32 е налична Заповед № 3-1086 от 28.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „ГИТ“, с която е делегирал правомощия на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ София област да издава наказателни постановления по съставени АУАН за констатирани нарушения с място на извършване, находящо се рамките на териториалния обхват  на компетентност на друга дирекция. Т.е. наказващият орган  - ръководителят на ИА „ГИТ“ е оправомощил по реда на чл. 47, ал. 2 ЗАНН вр. чл. 416, ал. 5 КТ друго длъжностно лице - директора на Дирекция „Инспекция по труда“ София област да издава наказателни постановления по актовете, съставени от служители на тази дирекция, дори и за нарушения, установени на територията на други териториални дирекции. В този смисъл възражението за липса на териториална компетентност на наказващия орган е неоснователно.

С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение, като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че дружеството, в качеството му на „работодател” не е изпълнило задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, тъй като електрическото табло в обекта на търговеца е монтирано без предпазна вратичка, оставено е отворено, респективно лесно е за достъп, като по този начин се създават условия за евентуални инциденти. С оглед на изложеното, настоящият състав счита, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на санкционираното дружество на соченото основание.

С оглед целите на административните наказания, визирани в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН и след като съобрази тежестта и характера на нарушението, настоящият съдебен състав, намира, че за извършеното административно нарушение, на касатора следва да се определи наказание в размер на минималния предвиден от законодателя, който размер съдът приема за подходящ да осъществи функциите на административното наказание, свързани със специалната и генерална превенция.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 239/21.11.2017г. постановено по НАХД № 891/2017г. по описа на Районен съд – Царево и вместо него постановява:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-000397 от 14.08.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Софийска област, с което, за нарушение на чл.46, ал.1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, във връзка с чл.177 и чл.194 от Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, на „Бляк Сий Интернешънъл“ ООД гр.Царево е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв., като НАМАЛЯВА размер на наложената имуществена санкция на 1 500лв.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: