Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 646

 

гр. Бургас, 06. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар М.В. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 18/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на С.Р.С., с адрес ***, чрез пълномощника си адв. М. С. С. от АК – Бургас, срещу решение № 1636/24.11.2015 г., постановено по НАХ дело № 4119 по описа за 2015 г. на Районен съд Бургас, ХХІ-ви състав. Касаторът счита решението за неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК. Иска обжалваното решение да бъде отменено, както и да бъде отменено наказателното постановление. В открито съдебно заседание касаторът, чрез представителя си по пълномощие, поддържа жалбата и излага подробни съображения за нейната основателност. Не сочи доказателства.

Ответникът – началник сектор „Пътна полиция“ в ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не изразява становище по касационната жалба и не се представлява в открито съдебно заседание. 

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление (НП) № 15-0769-001707 от 27.07.2015 г., издадено от началник сектор към ОД на МВР – Бургас, сектор „Пътна полиция”, с което на С.Р.С., на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че при съставяне на акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и при издаване на атакуваното НП са спазени на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. АУАН и НП, а обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган в срока по чл. 34, ал. 3 ЗАНН. Подробно е обсъдил изложените от жалбоподателя доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и при издаване на НП, като ги е намерил за неоснователни. Превишението на скоростта е заснето с техническо средство, а тъй като заснемането на скоростта е извършено в отсъствието на контролен орган и нарушител, датата на установяване на нарушението не съвпада с тази на откриване на нарушителя, а за индивидуализиране на последния е необходимо предприемането на допълнителни процесуални действия, на основание чл. 188, ал. 1 от ЗДвП. Съдът е приел, че е нарушена забраната на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, изразяващо се в превишаване на разрешената скорост за движение по пътищата, установена с пътен знак Б-26 и на С. е наложена глоба в размер на 500 лева при правилно изчисляване от страна на наказващия орган на превишените километри, както и кумулативно предвиденото наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от три месеца. По изложените съображения е потвърдил оспореното НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационният съдебен състав приема, че АУАН и НП са съставени/издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни. От касатора не са ангажирани доказателства, които да оборват фактическите констатации относно извършването на вмененото му административно нарушение, поради което правилно и законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Настоящият касационен съдебен състав приема, че предвид превишението на скоростта, което се санкционира както с глоба, така и с лишаване от правоуправление, водачът С. правилно е бил санкциониран по общия ред – съставяне на АУАН и издаване на НП. Нарушението е било установено със стационарна камера за видеоконтрол и от собственика на автомобила е изискана информация за водача на МПС на процесната дата и час, за да се определи субекта на нарушение. Касационният състав приема, че водачът С. не се е възползвал от правото си да посочи лицето на когото е предоставил моторното превозно средство, отказвайки да попълни декларация по чл. 188 от ЗДвП.

Събраните от районния съд доказателства не са оборени от касатора, поради което и доводите му са неоснователни. Не се доказа нито пред районния съд, нито пред касационната съдебна инстанция, защитната теза на санкционирания водач, че към релевантния момент – 19.05.2014г. в 19.35 часа собственият му автомобил марка „Мерцедес Р320” с рег. № Т 1221 ХР, се е намирал в гр. Добрич.

Правнозначимият факт е, че управляваният от наказания субект автомобил е заснет при движение със скорост която превишава с над 50 км/ч разрешената с пътен знак В-26. Видно от протокол от проверка № 149-ФМИ/20.03.2014г. на видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътните нарушения тип „МultaRadar SD580”, № от ДР 4888 и фабр. № 00209D32D4F9 към момента на установяване на процесното административно нарушение, а именно към 19.05.2014г. стационарната видео система представлява годно и сертифицирано средство за измерване от одобрен тип, като при измерването на скоростта е отчетено и 3%-то допустимо отклонение от стойността на фиксираната скорост в полза на водача. Правилно за констатираното нарушение е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора С. на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, съгласно която водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва: т.6 - за превишаване над 50 km/h - с глоба 350 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв. и с три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

Неоснователно е възражението на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения поради неспазване изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН. Районният съд е изложил подробни мотиви по това възражение, които касационната съдебна инстанция възприема като правилни и законосъобразни, поради което и не ги преповтаря. Същото се отнася и относно възражението на касатора за нарушаване нормата на чл. 42, т. 7 от ЗАНН.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1636/24.11.2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 4119 по описа за 2015 година на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.