ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  18 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Главно управление „Строителство и възстановяване”, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА;

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№3104/31.03.2015г. документи по опис – заверени препис от декларация по чл.14 от ЗМДТ, вх.№4345/21.03.2012г., заедно с приложенията; искания изх.№66-00-329/17/12.03.2015г.; изх.№66-00-329/18/12.03.2015г.; изх.№66-00-329/20/12.03.2015г., придружително писмо изх.№66-00-329/19/12.03.2015г., заедно с приложените пътни листи  и протоколи за извършена работа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да приемете представените от нас документи като писмени доказателства по делото. Моля да имате предвид, че данъкът е определен до месец октомври 2013 година, така както е определена и таксата битови отпадъци.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмо вх.№3104/31.03.2015г., документи по опис.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите обжалвания акт като законосъобразен. 

Моля да осъдите жалбоподателя да заплати съдебни разноски  и възнаграждение за юрисконсулт.

Моля да ми предоставите 10-дневен срок за представяне на писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения за потвърждаване на акта за установяване на задължение по декларация.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: