ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 18 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило становище вх. № 2208/06.03.2015г. от адвокат Г.И.А. – пълномощник на жалбоподателя, с което заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото, изразява становище по жалбата, представя доказателства и прави доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ008230/03.11.2014 г., издаден от главен експерт в отдел „Контрол и принудително събиране”, потвърден с Решение № 70-00-7315/7/01.12.2014 г. на Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Нямам доказателствени искания.

Относно исканията на ответната страна заявявам, че така да кажа най-вероятно те не са дочели решението на административната инстанция, тъй като се прави доказателствено искане, с което да се докаже, че имотът е отчужден от това дружество към м. октомври 2013 г., а това изрично е указано в решението на административната инстанция, че партидата на имота е закрита към 21.10.2013 г., съответно и задълженията са установени към тази дата, така че намирам тези искания за излишни.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка и с писмено становище вх.2208/06.03.2015 г..

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се задължи частен съдебен изпълнител Я.Б. да представи доказателства защо не е спазил разпоредбите на чл.136 от ЗЗД при извършената публична продан, като неотносима към предмета на спора.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства за предоставяне на услугите, за които се събира такса битови отпадъци по отношение на имота, собственост на жалбоподателя, през 2013 г., както и доказателства как е определен размерът на данък недвижими имот и такса битови отпадъци в процесния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно такса битови отпадъци бих искал да заявя, че първоначално в жалбата не се съдържат твърдения, както до административния орган, така пред Административен съд Бургас за непредоставяне на услугата, което считам, че жалбоподателят не оспорва.

Запознах се по подробно със становището, действително има такова искане, моля за допълнителен срок от 14 дни най-малко за представяне на доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че на ответника следва да бъде предоставена възможност за ангажиране на допълнителни доказателства, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.04.2015 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: