Р Е Ш Е Н И Е

Номер       532             03.04.2014г.                   град Бургас

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на пети март две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                                      Председател: Таня Евтимова

при секретаря Кристина Линова като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 18 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.54, ал.2 от ЗКИР.

            Образувано е по жалба на В.Г.В. *** против заповед № КД-14-02-1826/15.11.2013г., издадена от началника на СГКК – гр.Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрена със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АККК – гр.София, състоящо се в: нанасяне на нови обекти, промяна в идентификаторите на съществуващи обекти и промяна в границите на съществуващи обекти.

Иска се от съда да отмени оспорваната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, поддържа заявената претенция и сочи доказателства.

Ответната страна – началникът на СГКК – гр.Бургас не се представлява в процеса и не изразява становище по оспорването. Не представя допълнителни доказателства, извън представените към административната преписка.

Заинтересованите страни – К.М.К. и Г.С.К. се представляват от адвокат Г., която пледира за отхвърляне на жалбата и ангажира доказателства.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че производството пред административния орган е инициирано по заявление на К.М.К. вх.№ 94-5863/05.03.2013г., с което се иска изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас, одобрена със заповед № Д-18-09/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АККК – гр.София чрез отразяване на нов поземлен имот, който е идентичен с имот № 485 по ПНИ за местността „Брястите“, предоставяне на идентификатор и изменение на кадастралните данни в кадастралния регистър. Към заявлението е приложен проект за промяна на кадастралната карта, съдържащ обяснителна записка, скица-проект за ПИ 07079.654.745, извлечение от кадастралния регистър, нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност № 74, том ХII, дело № 6610/1993г. и изменение от плана на новообразуваните имоти. Заявената промяна е съобщена на заинтересованите страни с уведомление по реда на чл.26 от АПК № 94-5863-02-10-18305-1/21.06.2013г. Против изменението не е направено възражение. Съставен е акт за непълноти и грешки № 131/30.07.2013г., който не е подписан от жалбоподателя. Искането на молителите е разгледано и със заповед № КД-14-02-1826/15.11.2013г., издадена от началника на СГКК – гр.Бургас е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас, както следва: 1. нанасяне на нови обекти в КККР: 1. поземлен имот с идентификатор 07079.654.485 с площ от 500 кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, собственост на Г.С.К. и К.М.К. въз основа на НА № 74, том 12, дело № 6610/20.08.1993г., съставен от съдия в РС – Бургас и 2. поземлен имот с идентификатор 07079.654.844 с площ от 1 876кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, собственост на Г. В. Т. без документ за собственост; 2. промяна в идентификаторите на съществуващите обекти в КККР: от сграда с идентификатор 07079.654.745.4 с площ от 19 кв.м., предназначена за живеене, собственост на Г. В. Т. без документ за собственост на сграда с идентификатор 07079.654.485.1 с площ от 19 кв.м., предназначена за живеене без данни за собственост; от сграда с идентификатор 07079654.745.5 с площ от 6 кв. със селскостопанско предназначение, собственост на Г. В. Т. без документ за собственост на сграда с идентификатор 07079.654.485.2 с площ от 6 кв.м., предназначена за живеене без данни за собственост; от сграда с идентификатор 07079.654.745.2 с площ от 21 кв.м., предназначена за живеене, собственост на Г. В. Т. без документ за собственост на сграда с идентификатор 07079.654.844.1, предназначена за живеене, собственост на Г. В. Т. без документ за собственост и 3. промяна в границите на съществуващи обект в КККР: поземлен имот с идентификатор 07079.654.745 с площ преди промяната от 4 265 кв.м. и начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, собственост на Г. в. Т. без документ за собственост на поземлен имот с идентификатор 07079.654.745 с площ от 1 889 кв.м., начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, собственост на Г. В. Т. без документ за собственост. В мотивната част на заповедта се сочи, че целта на изменението е да се отрази в КККР нов поземлен имот, идентичен с имот № 485 по ПНИ на местността „Брястите“, създаден след изменението, одобрено със заповед № РД-09-08-/05.02.2008г., произнесена от областния управител на област с административен център – гр.Бургас. След отказа на В. да подпише акта за непълноти и грешки са изискани данни от Община Бургас за приключила процедура по §4к, ал.7 от ЗСПЗЗ, касателно наследниците на Г. В. Т. в местността „Брястите“. В нарочен отговор общината посочва, че не е издавана заповед на кмета за възстановяване на собствеността на наследниците на Г. В. Т.. От това е направен извод, че казусът не попада в хипотезата на чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР. Отбелязано е още, че границите на имотите съществуват на място по начина, установен с акт № 131/30.07.2013г. и заповед № РД-09-8/05.02.2008г. на областния управител. При посещение на място, административният орган е установил, че новите граници, изчертани в червен цвят и нанесени с точки съответстват на зададените от правоспособното лице координати, представляващи неразделна част от акт № 131/30.07.2013г.

В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, В. навежда доводи за процесуални нарушения, допуснати от кадастралния орган. Твърди, че заповед № РД-09-8/05.02.2008г.  не му е обявена и няма отношение към нея.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на оспорваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е произнесена от компетентен орган, в обема на правомощията му, делегирани със заповед № РД-13/252/30.09.2013г., издадена от изпълнителния директор на АГКК, в изискуемата от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила за нейното издаване и в съответствие с приложимия материален закон. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки; когато са одобрени при нарушение на закона или когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл.34, ал.1. Според правилото на чл.57, т.4 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, което е посочено като правно основание за издаване на процесната заповед, поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се състои в отразяване на настъпилите изменения при прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения. В настоящия случай е безспорно установено, че заинтересованите страни К.М.К. и Г.С.К. притежават право на собственост върху земя за земеделско ползване – нива с площ от 500 кв.м. в зоната за земеделско ползване, находяща се в местността „Брястовете“ в землището на гр.Бургас, ж.к. „Меден рудник“, представляваща имот № 485 при граници: улица; имот № 482; имот № 483; имот № 484 и имот № 485 (нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност № 74, том ХII, дело № 6610/1993г. на нотариус при БРС). Със заповед № РД-09-8/05.02.2008г., издадена от областния управител е одобрена промяна в плана на новообразуваните имоти в местността „Брястите“, както следва: от имот № 745 се обособяват нови имоти: имот № 485 с площ от 500 кв.м. и имот с № 806 с  площ от 5 814 кв.м., като имот № 745 остава с площ от 1889 кв.м. В имотния регистър имот № 485 се записва на К.М.К. и на Г.С.К. въз основа на НА № 74, том ХII, дело № 6610/1993г., а имоти № 745 и № 806 се записват на Г. В. Т.. Жалбоподателят В.Г.В. е наследник на Г. В. Т., за което свидетелства представеното по делото удостоверение № 58-00-445/03.12.2013г., издадено от Община Бургас. Заповедта на областния управител е обявена в ДВ, бр.26/2008г. и не е оспорена от оспорващия – наследник на Г. Т., изявление за което е направено изрично в жалбата. По делото не се твърди и не се установява право на собственост върху имота в полза на жалбоподателя В.. Представеният по делото нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, издаден въз основа на закона за селскостопанско настаняване на бежанците № 3, том IV, рег.№ 1023, дело № 1043/1943г. не легитимира В. като собственик на нива с площ от 21,6 дка, тъй като видно от решение № 10324А/02.07.1996г. на ПК – Бургас същата не е възстановена на наследодателя му. По делото е приложено и решение № I-57/30.03.2006г. по АХД № 771/2005г. на БОС, което обаче дава разрешение на спорното правоотношение между жалбоподателя и трети лица, които не са страна в настоящото производство. При това положение, претенцията на В. се явява неоснователна и следва да се отхвърли, касателно нанасянето на новия обект и промяната в границите на съществуващия обект. Жалбата е неоснователна и в частта, в която се оспорва промяната в идентификаторите на съществуващите обекти. От представените по делото доказателства действително не се установява принадлежността на правото на собственост върху тях, но съществуването им е факт, който подлежи на отразяване в кадастралната карта.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.В. *** против заповед № КД-14-02-1826/15.11.2013г., издадена от началника на СГКК – гр.Бургас, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрена със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АККК – гр.София, състоящо се в: нанасяне на нови обекти, промяна в идентификаторите на съществуващи обекти и промяна в границите на съществуващи обекти.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………………….....