ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,05.03.                                                                                  град  Бургас АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети март                                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 18 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.В., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър” – гр.Бургас, редовно уведомен, не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ К.М.К. и Г.С.К., редовно уведомени, се явява лично  и с адвокат Г., която представя пълномощно.       

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Моля да отложите делото, тъй като адвокатът ми е ангажиран по друго дело, за което е уведомен редовно преди настоящото и не е в състояние да се яви в днешното съдебно заседание. Адвокатът ми се казва Делян Иванов.

 

АДВОКАТ Г.: Г-жо съдия, колегата е следвало да представи документ по кое друго дело е ангажиран и в кой съд. Считам, че няма основания за отлагане на делото, но предоставям на съда.

 

По хода на делото съдът след като констатира, че по делото не се представени доказателства за упълномощаване на адвокат Делян Иванов и след като съобрази обстоятелството, че жалбоподателят е имал достатъчно време да ангажира друг адвокат, счита че няма пречки да се даде ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ДОКЛАДВА, че съгласно указания на съда е постъпила с писмо входящ № 421 от 21.1.2014г. от ответника Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, административната преписка по издаване на обжалвания акт.

 

Дава възможност на страната да изрази становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам жалбата си.  В заповед № РД-09-8 от 05.02.2008 година на областен управител на област Бургас са посочени други данни. Нося тази заповед и моля да я приемете като доказателство по делото.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заповедта, която жалбоподателят представя в днешното съдебно заседание е приложена по делото и се намира на стр. 40 и стр. 41 от него, поради което ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за приемане на представеното от него доказателство.

 

АДВОКАТ Г.: Г-жо съдия, от името на моите доверители, моля да приемете всички представени доказателства по делото.

Водим двама свидетели, които моля да допуснете до разпит. Ако допуснете гласни доказателства, може и само единия да разпитаме. С разпита на тези свидетели ще докажем моите доверители от кога са собственици на имота. Моите доверители държат да бъде разпитан поне един от водените  свидетели, за да докажат, че имотът се владее от тях, т.е. ще доказваме владението на имота от моите доверители.

 

Съдът намира, че фактът за владението на имота от заинтересованите лица е ирелевантен за спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ  без уважение искането за събиране на гласни доказателства.

 

АДВОКАТ Г.: Няма да сочим други доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Няма да соча други доказателства.

 

 По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: В Заповедта на областен управител от 2008година е допусната една грешка, там  вместо имот 844  е записан имот 806.

 

АДВОКАТ Г.: Г-жо съдия от името на моите доверители, моля да отхвърлите жалбата като недопустима. На стр. 34 от документите, както са посочени е приложено и Решение № І-57 от 30.03.2006 година, от което е видно, че жалбоподателят е обжалвал плана на новообразуваните имоти в м.„Брястите”, одобрен със заповед на Областен управител на гр. Бургас, която жалба  е отхвърлена. Ние в момента имаме влязло в сила законно решение, в която обстоятелствена част е установено, че не представя доказателства, че е собственик на имота предмет на иска. Представени са  две още решения от Поземлена комисия-Бургас на наследниците на Георги В.. С първото се отказва възстановяване на право на собственост на същите в м. „Брястите” с план за земеразделяне. Това решение е №10324 от 07.05.1993 година. С второто решение по протокол №10324А от 02.07.1996година Поземлена комисия- Бургас отказва да признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне в м. „Брястите” като приема, че следва да бъде заплатено обезщетение. След тези две решения излиза плана на новообразуваните имоти през 2005година със заповедта на областен управител, която е обжалвана и посочих, че жалбоподателят е обжалвал плана на новообразуваните имоти и с това решение  № І-57 от 30.03.2006 година е отхвърлено правото на собственост на жалбоподателя. Тези факти се установяват по делото и от всичко  това, което посочих като доказателства, е видно, че жалбоподателят не е установил своето право на собственост в тази местност „Брястите”. В този смисъл моля да отхвърлите жалбата като недопустима, поради това че има влязло в сила решение  на Окръжен съд-Бургас.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.: Оспорвам  жалбата срещу заповедта на областен управител, която е  неоснователна  и касае моя имот. Имотът съм го закупил по договор,  след това съм го придобил по давност, с нотариален акт на законно основание. Плащам редовно данъците за имота. Считам поради направете доводи и представените доказателства по делото, че жалбата е неоснователна  и жалбоподателят няма право да изказва такива становища. Всичко съм направил за този имот. Той е семейна имуществена собственост, но не е на жалбоподателя.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Поддържам казаното от съпруга ми.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: В заповедта на областния управител от 2008 година, ясно е посочено каква земя се дава на мен. Обръщам внимание още веднъж на тази заповед на областен управител от 2008 година.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: