Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№797/05.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на седми март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                   ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 18/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът ЕТ „Микена – М.И.”, ЕИК 812041055, чрез представител по пълномощие, със съдебен адрес гр. *** – адвокат И., е оспорил решение №1641/21.11.2012г. постановено по АНД №3133/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 185/2012 от 03.08.2012г. издадено от началника на Митница Бургас. С наказателното постановление на касатора, за нарушение на чл.102, ал.1, т.2 от Закона за Митниците (ЗМ), на основание чл.238, ал.1 от същия закон, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв. В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Касаторът иска решението на районния съд да бъде отменено.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и пледира за отмяна на решението на районния съд, защото счита, че декларирането, което е извършено от едноличния търговец е действие извършено предварително, а онова което е определено като нарушение е действие извършено впоследствие от трети лица.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се представлява.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение - за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за това, че на 30.12.2011г. едноличния търговец, в качеството си на отговорно лице по режим транзит по ТЕАД №11BG00100700151483/30.12.2011г. е нарушил разпоредбите на чл.102, ал.1, т.2 от ЗМ. В кл.50 от декларацията, като отговорно лице по транзита е посочен ЕТ „Микена – М.И.”, а като получател на стоката е посочен Е.С.С.. Със същата декларация стоката е поставена под режим транзит с получаващо митническо учреждение посочено в кл.53, Митническо бюро Ямбол. От събраните от административнонаказващия орган доказателства, които не се оспорват от касатора, стоката, представляваща употребяван автомобил, въпреки че е поставена под режим транзит с отправно митническо учреждение Митнически пункт „Пристанище Бургас – център” до получаващо митническо учреждение Митническо бюро Ямбол, неправомерно е изведена от територията на Пристанище Бургас не като стока в контейнер превозвана чрез декларираното в описаната по-горе декларация превозно средство, а на собствен ход.

Съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл.102, ал.1, т.2 от ЗМ отговорното лице е титуляр на режима транзит. То е длъжно да спазва разпоредбите на режима транзит. Като отговорно лице в митническата декларация е посочен касатора, поради което правилно е ангажирана неговата отговорност за извършеното нарушение. Отговорността, която носи получателя на стоката може да се реализира по реда на чл.102, ал.2 от ЗМ, но тя е независимо от задълженията на отговорното лице, както е посочено в тази разпоредба. Поради това всички възражения на касатора обобщени в извода, че той е попълнил декларацията много преди друго лице, което фактически следва да пренесе стоката, е решило да наруши режима транзит, са неоснователни, тъй като именно касатора е отговорното лице по смисъла на чл.102, ал.1 от ЗМ и той е титуляр на този режим.

Обстоятелството, че декларацията е подадена преди действията на нарушаване на режима транзит, няма отношение към съставомерността на процесното деяние. Вярно е, че в декларацията, както твърди касатора, се посочва какво трябва да се случи, но законът вменява задължение на отговорното лице да бъде титуляр на режима транзит и да следи за спазване на разпоредбите на този режим, т.е. да следи и за това в действителност да се случи онова, което е декларирано. Обратно на твърдението на касатора никой не е ангажирал неговата отговорност за деклариране на неверни обстоятелства, както твърди.

Неоснователно е и възражението, че посочените от наказващия орган в наказателно постановление разпоредби на ЗМ са общи. Нарушената норма на чл.102, ал.1, т.2 от ЗМ е пределно конкретна и указва, че отговорното лице (посочено в кл.50 на митническата декларация) е титуляр на режима транзит и е длъжно да спазва разпоредбите на този режим. В случая режима транзит е нарушен и отговорността на касатора е ангажирана правилно и в съответствие с посочената разпоредба на ЗМ.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1310/24.07.2012г. постановено по АНД 2307/2012г. по описа на Районен съд Бургас

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: