Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  470

 

гр. Бургас, 30 март  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на петнадесети март, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГЕОРГИ КУЗМАНОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 18/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба на „Калифорния Голден Бийч” ООД – гр. София, подадена от процесуалния му представител адвокат П.А., против Решение №458/14.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. № 736 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Несебър. С решението е потвърдено наказателно постановление №766/17.08.2011 година, издадено от Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район, с която на „Калифорния Голден Бийч” ООД, представлявано от Р.И.У., на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е наложено наказание – имуществена санкция, в размер на 2000 лева.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител, поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира решението на Бургаския районен съд за законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съдът е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушението, за което е наложена санкция, е безспорно установено.

Последният извод е направен в противоречие на закона по следните съображения:

Касаторът е бил санкциониран за това, че на 11.07.2011 година ползва воден обект за изграждане на съоръжение за защита от вредно въздействие на водите без разрешително, издадено по реда на Закона за водите, намиращо се в Черно море (с посочени координати) между пристанище „Марина – Диневи” и хотелски комплекс „Форт Нокс”, непосредствено под строящ се хотелски комплекс „Изгубени в рая”.

Административнонаказателното производство е било инициирано от кмета на Кметство гр. Свети Влас, с писмо изпратено до Басейнова дирекция за Черноморски район – гр. Варна, в което се сочи, че е получил сигнали от туристи и рибари от гр. Свети Влас за извършване на строителни дейности по морския бряг в комплекс „Елените”, както и за изграждаща се буна в Черно море пред комплекс „Изгубени в рая”, местност „Варницата”.

На 11.07.2011 година е била извършена проверка на обекта, описан във втората част на писмото, за което са съставени Констативен протокол №434Б и Акт за установяване на административно нарушение № 1049. С тези два документа е констатирано местонахождението и параметрите на т. нар. буна, които са идентични с описаните в наказателното постановление. С АУАН е прието, че „Калифорния Голден Бийч” ООД – гр. София е извършил констатираното нарушение, като при връчване на акта управителят на това дружество е възразил срещу констатациите в него.

Впоследствие пред административнонаказващия орган са били представени от дружеството нарушител договор за предоставяне на услуги водоснабдяване, отвеждане и почистване на отпадни води, разрешение за строеж за апартаментен комплекс в поземлен имот 11538.1340, местността „Варницата”, землище гр. Свети Влас и дружествен договор.

Въз основа на тези документи и констатациите в АУАН е издадено оспореното пред Районния съд наказателно постановление. С жалбата си против постановлението касаторът е заявил, че не е извършил описаните в последното действия. В хода на съдебното производство, освен писмените доказателства, посочени по-горе, са били представени извадка от Кадастъра за поземления имот, в който е разрешено строителство на жалбоподателя и нотариални актове, удостоверяващи право на собственост върху този поземлен имот. Разпитани са актосъставителите, както и лица, посочени от жалбоподателя.

От всички събрани писмени доказателства единственият факт, който по несъмнен начин е установен, е че жалбоподателят е собственик на поземлен имот 11538.1340 и че му е издадено разрешение за строеж в имота на апартаментен комплекс.

Разпитаните в хода на съдебното производство актосъставители повтарят обстоятелствата, отразени в АУАН, а именно, че са отишли на място, установили са наличие на такава буна в морето, която би могла да бъде определена като съоръжение за защита от вредното въздействие на водите, оразмерили са буната и са приели, че именно касаторът следва да отговаря за това нарушение, че съоръжението се ползва без разрешение, защото то се е намирало пред обекта. Проверяващите лица не са установили по никакъв начин кой и кога е извършил строителството на съоръжението. Установяването на това обстоятелство е от съществено значение за преценка за съставомерността на деянието, тъй като на практика в изграждането се състои и ползването на това брегозащитно съоръжение. С оглед характеристиките на последното не се изисква извършването на други дейности, чрез които да се осъщесдтвява ползването му. Дори такива да се изискват, следва административнонаказващият орган да ангажира доказателства кой осъществява това ползване.

В настоящия случай, съдът е приел, че касаторът е автор на нарушението само въз основа на предположенията на разпитаните пред него свидетели.

Следва да се отбележи, че не съществува процесуална пречка изводът относно авторството да бъде направен само въз основа на косвени доказателства, но тези косвени доказателства преценени в тяхната логическа взаимовръзка следва да налагат един единствен и несъмнен извод. В настоящия случай подобен извод не може да бъде направен. На първо място, противоречиви са данните относно възможността за достъп до мястото, на което е изградена буната. На следващо място, може да се приеме, че съоръжението се намира както пред имота, собственост на касатора, така и на границата с други два имота. Изобщо не е изяснен моментът, кога е извършено строителството на съоръжението. В този смисъл предположението, че е изградено от касатора е толкова състоятелно, колкото да се приеме, че е изградено от дружеството – собственик на комплекса „Форт Нокс” или собственикът на „Марина – Диневи”.

Предвид изложеното съдът намира, че административнонаказващият орган не е ангажирал достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи извод относно авторството на извършеното деяние и като е приел обратното първоинстанционният съд неправилно е приложил закона. Това налага отмяна на обжалвания съдебен акт и отмяна на потвърденото с него наказателно постановление.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение №458/14.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. № 736 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Несебър и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №766/17.08.2011 година, издадено от Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район, с която на „Калифорния Голден Бийч” ООД, представлявано от Р.И.У., на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е наложено наказание – имуществена санкция, в размер на 2000 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: