РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 06 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 11 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС В.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 18 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Т.В. *** против Решение № 145/18.12.2009 год., постановено по НАХД № 444/2009 год. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е потвърдено НП № 38/15.10.2009 год., издадено от началника на РУ на МВР – Карнобат, с което на касатора Т.В., на основание чл.26 от ЗКВВООБ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на чл.43, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ.  

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат, като възраженията изложени в касационната жалба са по съществото на спора, като в тази връзка касаторът заявява, че не е нарушил закона, притежава надлежно издадено разрешение за носене на оръжие и не е нарушил нормите за неговото съхраняване. Иска се отмяна на съдебния акт и издаденото наказателно постановление. 

В съдебно заседание касационният жалбоподател се явява лично и поддържа подадената касационна жалба. 

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, като счита, че е осъществен състава на нарушение.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Предвид липсата на сочени отменителни основания, Административният съд съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, но е постановено в отклонение от нормите на материалния.

Делото е изяснено напълно от фактическа страна от Карнобатския районен съд, като фактическата обстановка не се оспорва от страните. Районният съд е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че е осъществен състава на нарушение, като е посочил за нарушена нормата на чл. 43, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ, на която се е позовал и административнонаказващия орган. 

Решението е неправилно.

Видно от фактическите констатации в съставения АУАН, възпроизведени и в издаденото НП, при извършената проверка по съхранение на ловно оръжие е установено, че касаторът В. не съхранява притежаваното от него оръжие  в утвърдената за целта метална каса, като оръжието е открито в багажника на автомобила му. Административнонаказващият орган и съдът впоследствие е приел, че с това е нарушена разпоредбата на чл.43, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ и на това основание е приложена санкционната норма на чл.26 от ЗКВВООБ. Съгласно нормата на чл.43, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ  Разрешения за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (приложение № 4) се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ - 1. за физическите лица - по постоянния им адрес. Видно от текста на правната норма същата урежда териториалната компетентност на административния орган, който издава разрешението за съхраняване на оръжието и няма нищо общо със задължението на лицето за начина на съхраняване на оръжието. Правната норма на чл.43, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ е абсолютно неприложима в случая, тъй като тя не регламентира дължимо поведение на лицето, за да бъде преценявано дали е нарушена или не, т.е. тази норма не съдържа състав на нарушение. Разпоредбите, регламентиращи начина на съхраняване се съдържат в ал.3 и ал.4 на чл.43, но не и в приложената от органа и от съда норма на чл.43, ал.1 от ППЗКВВООБ 

Ето защо, неправилен е изводът на Районния съд, че е нарушена нормата на чл.43, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ и като е потвърдил наказателното постановление е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен. На основание горните мотиви следва да бъде отменено и издаденото наказателно постановление.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 145/08.12.2009 год., постановено по НАХ дело № 444/2009 год. на Районен съд – Карнобат.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 38/15.10.2009 год., издадено от началник на РУ на МВР – Карнобат.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                               2.