РЕШЕНИЕ № 288

 

23.02.2017 година, град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на девети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  С.А.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  189 по описа за 2017 година.

 

 

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).  

Образувано е по касационна жалба на П.Ж.П.,***, против решение № 1806 от 01.12.2016 г., постановено по НАХД № 4785 по описа за 2016г. на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 16-0769-0002043 от 03.08.2016 г. на началник група сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас, с което за нарушение на чл.174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание същия е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. На основание Наредба N Iз-2539 на МВР са отнети общо 12 контролни точки.

Касаторът в съдебно заседание се явява лично и се представлява адв. Нейчев, редовно упълномощен. В жалбата излага твърдения, че оспорваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Заявява, че РС не е взел предвид, че приложения по делото АУАН е преправян, след неговото съставяне. Съдържанието на акта не е потвърден и от свидетелските показания. С поправянето на датата, на която е извършено нарушението, е допуснато нарушение, което опорочава постановеното и оспорено пред РС наказателно постановление. Иска отмяна на обжалваното решение и отмяна на НП.

Ответникът –  Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба. Счита,, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

С процесното наказателно постановление касаторът е санкциониран за това, че на 14.07.2016г., около 23:20ч., в гр. Бургас, кв. Сарафово на ул. „Черно море“ до №35, управлявал лек автомобил – Форд „Мондео“ 1.8 ТД с рег.№ ***, собственост  на П.Т.С.. Водача отказва да бъде изпробван за употреба на наркотични или други упойващи вещества с техническо средство „Dreger Drug Test 5000“  с фабричен № ARАМ-0005. На водача е издаден талон за медицинско изследване №0017066. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 16-0769-2049/14.07.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Районен съд – Бургас, с Решение № 1806 от 01.12.2016год., постановено по НАХД № 4785 по описа за 2016г., е потвърдил НП № 16-0769-0002043 от 03.08.2016 г. на Началник група сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание същия е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че при издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата отмяна, издаден е от компетентен орган при спазване разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.  Приема за доказано нарушението на чл.174, ал.3 от ЗДвП. Заявява, че възраженията относно разминаването в АУАН и НП на датата на извършване на нарушението са неоснователни. Не споделя възраженията на жалбоподателя, че не може да разбере за какво нарушение е наказан, като приема,че е разбрал това, къде е извършено и на коя дата.

Така постановеното решение на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да бъде отменено.

 

Настоящият касационен състав споделя изложените в жалбата възражения, във връзка с поправянето на акта след неговото издаване и това, че има несъответствие в него и НП, относно датата на извършване на административното нарушение.

В изпълнение на дадено от съда задължение за представяне на копие и оригинал на АУАН връчен на касатора, в съдебно заседание на 09.02.2016г. акта е представен от процесуалния представител. При сравняване датата на нарушението, посочена в АУАН, представен пред настоящата инстанция и датата на нарушението, посочена в АУАН и НП от приложената административна преписка, се установява съществено разминаване. В първичният акт за установяване на административно нарушение е записана дата на извършване на нарушението - 15.07.2016г., а в другия екземпляр и в НП е посочена датата 14.07.2016г. Установяват се и твърдените от касатора поправки по акта, тъй като действително в приложения пред районния съд АУАН, датата на извършване на същото е преправена от 15.07.2016г, на 14.07.2016г.

С АУАН започва административното производство. В него датата и мястото на нарушението следва да бъдат посочени вярно, съобразно релевантната материална разпоредба, която ги определя. Основателно в касационната жалба, а следва да се отбележи още и в производството пред РС, П. се позовава на това нарушение, за което позоваване в решението на районния съд не са изложени конкретни доводи, защо не се възприема.

В санкционните производства, каквото е това по ЗАНН, е необходимо съдържанието на актовете да е ясно и пълно, за да могат да породят правните си последици. Наказателните постановления са правораздавателни актове и следователно имат статута на присъда по НПК, докато с АУАН на конкретно лице се вменява извършването на конкретно административно нарушение и същите имат характера на постановление за привличане на обвиняем. Поради това тези актове не могат да бъдат променяни, допълвани, допълнително мотивирани и др., нито пък е допустимо санкционираното лице или съдът да извлича по тълкувателен път законово определените им реквизити, в частност датата на извършване на нарушението. В този смисъл, докато в АПК (чл. 62, ал. 2) е предвидена възможност за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, то в НПК, който на основание чл.84 от ЗАНН е субсидиарно приложим в административнонаказателното производство, такава възможност за поправка на очевидни фактически грешки не е предвидена.

Абсолютно неясно е кога е нанесена поправката на датата в екземпляра на АУАН представен пред РС, тъй като тя не е датирана. Ако поправката е нанесена след като е връчен преписа от акта, нарушителят би следвало да е санкциониран за нарушение извършено на 15.07.2016г. и срещу това ще следва да организира защитата си. Недопустимо е съставяне на АУАН, с които се установява извършено нарушение за ден, следващ деня на неговото издаване.

Несъмнено е, че това е съществено процесуално нарушение. Съдът след извършена документално проверка, установява, че поправката е извършена след като е връчен препис от АУАН.

Констатираното несъответствие, според настоящата инстанция е съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като ограничава правото на защита на привлеченото към отговорност лице и не може да бъде преодоляно по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Несъответствието препятства както нарушителя, така и съда да узнаят на коя точно дата е извършено нарушението – тази посочена в АУАН или тази в НП. Така установеното нарушение в достатъчна степен сочи на порок на обжалваното пред районния съд НП, който не може да бъде поправен по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Като е приел обратното, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. По същество – следва да бъде отменено и наказателното постановление.

Поради тези съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 1806/01.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 4785 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0769-002043/03.08.2016 година издадено от началник група сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас, с което за нарушение на чл.174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание същия е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: