Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         500                        21.03.2016г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и пети февруари,                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: С.К.

Прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 189 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП), против решение № 1752/12.12.2015г., постановено по НАХД № 4453/2015г. по описа на Районен съд Бургас. С обжалвания съдебен акт е отменено наказателно постановление (НП) № 36952/27.08.2015г., издадено от касатора, с което на „Българска телекомуникационна копания” (БТК) ЕАД, ЕИК-***, за нарушение на чл.113, ал.2, вр. ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на основание чл.222а от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното съдебно решение като неправилно и незаконосъобразно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител и не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – „Българска телекомуникационна копания” (БТК) ЕАД, ЕИК-*** със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Цариградско шосе №115И, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за обоснованост и законосъобразност на решението на  Районен съд Бургас, поради което пледира същото да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение състав на Районен съд Бургас е отменил НП № 36952/27.08.2015г., издадено от касатора, с което на „БТК“ЕАД за нарушение на чл.113, ал.2, вр. ал.1 от ЗЗП, на основание чл.222а от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че оспореното НП не съдържа точна информация относно мястото на извършване на нарушението – посочен е само магазин на „Виваком“, стопанисван от „БТК“ЕАД, но не е посочено къде се намира той. Липсва не само адреса, но и населеното място на този обект. Направен е извод, че това е довело до съществено нарушение на правото на защита на наказаното лице и не може да се определи коректно районния съд в район на който е довършено нарушението. По изложените съображения е НП отменено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи се споделят изцяло от касационната инстанция.

Възраженията на касатора са неоснователни.

„БТК“ЕАД е санкционирано за това, че на 23.03.2015г. служители на КЗП РД-Бургас извършили проверка в магазин на „Виваком”, стопанисван от дружеството, във връзка с постъпила жалба от 21.03.2015г. на Е.П. по повод закупен от нея на 28.02.2014г. мобилен телефон марка „HTC Desire 300”. В хода на проверката служителите на КЗП РД-Бургас установили, че потребителят е предявил рекламация на 30.01.2015г. с оплакване, че телефонът постъпвал за четвърти път за ремонт, тъй като прекъсвал по време на разговор, не можело да се влезе в интернет, не можел да приема и изпраща файлове, като клиентът поискал да му бъде върната заплатената сума за покупката на мобилното устройство. Проверяващите констатирали, че дружеството-жалбоподател не е привело рекламираната стока в съответствие с договора за продажба в едномесечен срок от предявяването на рекламацията, а именно от 30.01.2015г. до 28.02.2015г., поради което на 01.03.2015г. е осъществен състава на нарушение по чл.113, ал.2, вр. ал.1 от ЗЗП.

Съгласно нормата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН при издаване на НП, административно-наказващият орган е задължен да посочи точното описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. Тези изисквания са изрично визирани с оглед изясняване на фактическата обстановка, установяване на правилната правна квалификация на деянието, както и с оглед пълната реализация на правото на защита на лицето посочено като нарушител.

Настоящият състав споделя изцяло мотивите на районния съд, касаещи нарушения на същата чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, относно мястото на извършване на нарушението. В наказателното постановление като място на извършване на нарушението е посочено единствено магазин на „Виваком”, стопанисван от „БТК“ЕАД, без посочване не само на адреса, но и на града в който този магазин се намира. Територията която се обслужва от „БТК“ЕАД обхваща много населени места в цялата страна и да се посочи като място на извършване на нарушението само магазин от многото на цялата територия е абсолютно равнозначно на това, да се посочи като място на извършване на нарушението територията на цялата Република България. Смисълът на въведеното от законодателя изискване да се посочи мястото на извършване на нарушението е в няколко насоки и първата от тях е индивидуализация на самото нарушение. За да бъде индивидуализирано нарушението следва мястото му на извършване да бъде конкретно посочено и тясно локализирано, защото в конкретния случай, на посочената дата субекта на нарушение може на тази голяма територия да извърши множество нарушения на същия материален закон и тогава не може да се индивидуализира за кое нарушение е ангажирана отговорността му. Точното локализиране на мястото на извършване на нарушението е от значение и за определяне на органът компетентен да го констатира, респ. компетентния наказващ орган и компетентния съд, пред който може да се оспори наказателното постановление. В конкретния случай, начинът по който мястото на извършване на нарушението е индивидуализирано, води до нарушаване правото на защита на лицето, което от своя страна обосновава порочност на издаденото наказателно постановление, поради съществено нарушение на правилата по издаването му. Не може част от нарушението, каквото е мястото на извършването му, да се извлича от данните по преписката, предвид правораздавателния характер на наказателните постановления. Така допуснатото процесуално нарушение е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на НП.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1752/12.12.2015г., постановено по НАХД № 4453/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                                            2.