О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 252              от 26.01.2015г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и шести януари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 189 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „ДЖУЛИЯН КЛУБС” ООД, ЕИК 200599534, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 53, представлявано от управителя И.К.И., чрез адв. Д.Р. от АК Бургас с адрес за призоваване *** против Заповед № 28/07.01.2015 год. на Кмета на Община Бургас, с която е отнето Разрешение за удължено работно време № 322/13.12.2014 год., издадено на дружеството жалбоподател за стопанисван от него търговски обект – бар-клуб „ВОГ“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 13. Заявено е, че така постановената заповед е незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и в несъответствие с целта на закона.

Съдът, след извършена служебна проверка констатира, че на производство в Административен съд гр. Бургас е и адм. дело № 115/2015г., образувано по жалба от същия жалбоподател -  „ДЖУЛИЯН КЛУБС” ООД, против същия административен акт -  Заповед № 28/07.01.2015 год. на Кмета на Община Бургас. В жалбата, с която е поставено началото на адм. дело № 115/2015 год., жалбоподателя, на основание чл. 60, ал. 4 от АПК е оспорил разпореждането на административния орган за допускане на предварително изпълнение на акта. Едновременно с това, в сезиращата съда жалба е заявено несъгласие и със самата заповед, като е заявено, че същата е неправилна и незаконосъобразна, като е формулирано искане за нейната отмяна. По повод така депозираната жалба, с Определение № 176/16.01.2015 год., състав на Административен съд гр. Бургас е отменил разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 28/07.01.2015 год. на Кмета на Община Бургас. Относно възражението против законосъобразността на самата заповед, съда е насрочил публично съдебно заседание на 13.03.2015 год. от 13.30 часа с призоваване на страните.

С оглед горното, настоящия съдебен състав намира настоящата жалба за процесуално недопустима за разглеждане. Съгласно чл. 159, т. 7 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно дело, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. В настоящия случай, в Административен съд гр. Бургас е образувано друго дело – адм. дело № 115/2015 год. между същите страни – жалбоподател „ДЖУЛИЯН КЛУБС” ООД и ответник – Кмет на Община Бургас, на същото основание – оспорване на законосъобразността на Заповед № 28/07.01.2015 год. на Кмета на Община Бургас. Предвид това, жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното дело да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 7 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ДЖУЛИЯН КЛУБС” ООД, ЕИК 200599534, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 53, представлявано от управителя И.К.И., чрез адв. Д.Р. от АК Бургас с адрес за призоваване *** против Заповед № 28/07.01.2015 год. на Кмета на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 189/2015г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: