Р Е Ш Е Н И Е

 

      Номер 1236          Година 04.07.2014           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

                                      

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела ДРАГНЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1. Румен ЙОСИФОВ

                                                                                         2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 189 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Д.Ц.Й. *** против решение № 2531 от 11.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 4224 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Не споделя изводите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени решението на Районен съд гр.Бургас и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт, като необоснован и немотивиран.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 3113/1 от 22.08.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, с което на касатора на основание чл.179, ал.1, т.5, предл.5 от ЗДвП за нарушение на чл.25, ал.1 от с.з. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв. При постановяване на решението съдът е намерил, че съставеният АУАН и издаденото въз основа на него НП отговарят на изискванията на ЗАНН. По същество е  преценил, че установеното нарушение безспорно се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на наказаното лице, на соченото основание.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на съда за законосъобразност на оспореното наказателно постановление.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2, във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.5 от ЗДвП, за това, че на 20.07.2013г. движейки се в лява пътна лента, частично навлиза в дясна пътна лента и допуска ПТП с автобус с посочен регистрационен номер, като е прието, че предприемайки маневра създава опасност за участниците в движението без да се съобразява с тях.

Съгласно чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

От събраните по делото доказателства не се установява, че деянието за което е санкциониран касатора e виновно извършено.

Видно от описанието в АУАН и НП, както и от събраните по делото писмени доказателства, касаторът се е движил в крайна лява лента на кръговото кръстовище, в която е предвидена възможност за движение на ляво и направо, като в съответствие с пътната маркировка, тъй е продължил своето движение направо. Автобусът се е движел в дясната лента и е предприел завой на ляво, въпреки, че в тази лента е предвидена възможност за движение само направо. При този завой на ляво е допуснато ПТП, като лекият автомобил е ударен от автобуса в задна дясна част (задна дясна врата и заден десен калник), видно от съставения протокол за ПТП. В случая не би могло да се приеме, че касаторът е навлязъл в платното на движение на автобуса, доколкото видно от представената схема на кръговото движение, в процесния участък са налице две пътни ленти, които при излизане от кръговото кръстовище продължават да съществуват като такива. При продължаване на движението в кръговото кръстовище, са налице три ленти, първата от която е предвидена за автомобилите движещите се в кръстовището във вътрешната лента, а другите две дават възможност за навлизане в него на автомобилите движещи се по ул.”Проф.Якимов”. Ето защо, в случая за допуснатото ПТП не е налице виновно поведение от страна на касатора и неправилно е санкциониран с оспореното наказателно постановление. 

В допълнение на изложеното, следва да се има в предвид и че при издаване на наказателното постановление е налице и съществено процесуално нарушение, доколкото в мотивите му е посочено, че лицето „навлиза в дясна пътна лента и допуска ПТП с автобус …”, а е прието, че лицето  Предприемайки маневра, създава опасност за участниците в движението, без да се съобразява с тях”.  Налице е противоречие и не става ясно от наказващия орган какво нарушение е прието за извършено от лицето – това, че е създадена опасност за движението или това, че е допуснало ПТП, което са две взаимно изключващи се деяния, за които са предвидени различни санкции в ЗДвП. При издаване на едно наказателно постановление волята на наказващия орган следва да е ясна и недвусмислена, тъй като в противен случай се нарушава правото на защита на санкционираното лице, което е лишено от възможността да разбере, за кое точно нарушение е санкционирано.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на наказателното постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго с което да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2531 от 11.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 4224 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3113/13 издадено на 22.08.2013г. от  Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

 

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

 

 

       2.