ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  МАНУИЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1898 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Й.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н.А. ***, служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Манев.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

ИЩЕЦЪТ: Считам, че не следва да се гледа делото, защото аз не съм готов.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, от името на доверителя ми, поддържам подадената искова молба. Имаме искане за допускане на двама свидетели, чиито имена ще посочим в нарочна молба. Свидетелите искаме да са при режим на призоваване в Затвора Бургас. Другите искания са във връзка с практика и доклади, които са ноторно известни на съда.

ИЩЕЦЪТ Д.: Поддържам исковата молба. Щом се изисква по закон ще посоча двама свидетели, които да бъдат разпитани.

 

АДВОКАТ А.: Представила съм становище, в което съм направила искания по доказателствата, които поддържам. Те са две, а именно изискване на здравният картон, тъй като този приложен по делото съдържа само две страници, а той казва че е бил преглеждан, затова моля да се изиска целия медицински картон на ищеца, за да видим къде е преглеждан, какво му е изписано.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба с направените към нея уточнения е процесуално допустима.  По нейната основателност ще взема становище след приключване събирането на доказателствата. Да се приемат представените от ответната страна доказателства. По отношение искането за допускане на гласни доказателства, да се допуснат двама свидетели, а по отношение на останалите искания предоставям на съда.

 

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по  искова молба на Й.Д.Д. срещу ГД ”Изпълнения на наказанията”, с която се претендира обезщетение в размер на 182 500лв., за нанесени неимуществени вреди причинени през периода от 01.08.2011г. до 01.08.2016г., ведно със законната лихва, считано от 01.08.2011г. до окончателното заплащане на сумите. Неимуществените вреди се претендират в следствие на пренаселени и тесни килии, съставляващо неосигуряване на достатъчно лично пространство, засенчване на прекия достъп до дневна светлина и невъзможност за проветряване на помещението в нарушение на чл.20, ал.2 от ЗИНЗС, липсата на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, както и поради лошото и липсващо медицинско обслужване.

 

Ответникът в представения по делото писмен отговор, изразява становище за допустимост на иска, като оспорва същия по основание и размер. Също така прави се възражение за изтекла пет годишна давност за периода от 01.08.2011г. до 19.09.2011г.. Към отговора са приложени пълномощно, медицинска справка №4749/21.12.2016г. на Й.Д., копие от здравен картон -2стр..

С писмо вх.№615/23.01.2017г. от ответника е приложена справка за килиите, в които е търпял наказанието „лишаване от свобода“ Й.Д. за периода от 01.08.2011г. до 01.08.2016г. и становище от Ивелина Лекова- ИСДВР в Затвора Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№833/27.01.2017г. по отговора на исковата молба от адвокат А., с направени в нея доказателствени искания. Към отговора е приложено публично изявления относно България на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ А.: Г-жо съдия не чух в доклада за хигиената, за вредителите и лавката.

 

ИЩЕЦЪТ: Аз не съм ползвал лавка до днешен ден, вече 7 години от както съм в затвора. Нито работя, и допълнително искам да кажа, че продължавам при Ивелина Лекова, при нея съм по нареждане на директора в шеста група, тъй като в осма група има ремонт и няма кой да ни обслужва. Например няма кой да ни обслужва за пенсия, документи искам да си набавя, за жалбите имам изходящи номера, но нямам отговор по тях. За пенсия от 2010г. имам документи. Работил съм в мините, за първа категория искам документи и не мога да ги събера. Нямам адвокат и няма отговор от декември месец съм подал молба. Като обикновен човек просто ми трябва юрист да ми каже по наясно нещата, да ги опишем тези неща и да ги представим на съда и моля да ми съдействате. Ще направя два екземпляра от молба, почнал съм я и адвокат после ми трябва да ги придвижва, но и до ден днешен адвокат не е дошъл.

 

Съдът по така направеното възражение по доклада счита, че следва да добавено, че вредите се претендират и от лошо отопление, условията на хранене и хигиената на помещенията в които се извършва храненето, количеството и качеството на храната, условията при които се провежда разходката при Карето.

 

АДВОКАТ А.: Не възразявам по допълнението на доклада.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада и допълнението.

 

ИЩЕЦЪТ: Колко години ги моля да отида на преглед и пред ТЕЛК да отида, а те ме пращат само на прегледи. На 12.05. ми каза направи си молба, защото ми дават лекарствата ама без добавка. Допълнително с молба ме карат да си искам добавка, а не ми я дават, а лекарствата са силни. Аз дадох молбата в петък на Александрова, тъй като Лекова я нямаше и тя после я е дала на Лекова и исках да ми дадат копие, ама не ми дадоха. Спрял съм ги лекарствата. Шест-седем месеца ги пия тези лекарства без добавка и имам страничните ефекти, световъртежи. Не ми дават много обяснения за какво ги пия. Тези силни лекарства ми ги дават само, не ми казва сестрата за какво, само нарежда и изчезва. Тя ми нарежда през юли Лекова, беше страшно, не прецени, че не е нормална в момента с нервите тази жена. Подпиши се казва, добавка, хвръкнала молбата. Имам много случаи, документите за пенсиониране на мога да събера. Другата не можа кръв да ми вземе, Илиева. Трепери, едва успях да бутна сигментите, ако беше влязъл въздух можеше и да не съм жив. Дичева на другата седмица ми взе кръв.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмени доказателства представени с исковата молба, отговора по нея, както и допълнително представените от страните.

 

ДОПУСКА исканите от ищеца двама свидетели, като тяхното призоваване да стане след посочване на имената им.

 

ДАВА възможност на ищеца в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да посочи имената на двама свидетели, които да бъдат разпитани при условията на призоваване в Затвора Бургас.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи целия медицински картон на ищеца, както и в случай че са налични такива доказателства за извършени медицински прегледи в Затвора Бургас, както и такива извън затвора, копие от книга за извършените санитарни инспекции, в случай че е налична такава, както и доказателство за предоставените храни на лишените от свобода, в частност на ищеца през процесния период.

 

АДВОКАТ А.: Важно е каква терапия му прилагат на ищеца и какво му дават точно и откъде са лекарствата.

 

ИЩЕЦЪТ: Лекарствата ми ги дават от затвора, с добавка, а без добавка ми се отразяват зле. Мисля да ги спирам, те са 8 мг. Сега скоро ми ги изписаха тези лекарства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предоставям на съда по направеното искане.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи цялата налична документация във връзка със заболяването на ищеца, както и предписаното лечение и съответно да посочи дали лекарствата се предоставят от служители на Затвора Бургас или се закупуват от ищеца. В случай, че се предоставят от Затвора Бургас, да се представят доказателства за това.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ИЩЕЦЪТ: Нямам други искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2017г. от 09.30ч., за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ПРИЗОВАТ свидетелите, след посочване на техните имена.

 

Да се ПРИЗОВЕ ищецът в Затвора Бургас.

 

Да се изпрати копие от протокола на ответника, за изпълнение на указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:01часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: