ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1897 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Ж.Р.П. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” - редовно уведомен, се явява юк. Л. с представено по делото пълномощно.

 

По хода на  делото:

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. С.:  Да се изслуша водения от ответника днес свидетел. Отказваме се от нашия свидетел.

 

юк. Л.: Моля да се изслуша водения от нас свидетел.

 

СЪДЪТ  пристъпва към изслушване на допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел.

 

         СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

          Т.Р.К. с ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, семеен, ст. експерт в *********

 

         Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

         Свидетелят обещава да говори истината.

 

юк. Л.: Съгласно заповед сте определен за експерт, който да извършва проверка на място на парцелите. На базата на каква методика и уреди се извършва проверката?

 

Свидетелят: Методиката е на базата на техническия правилник, има инструкции, схема, правила за работа. На базата на проверка на място се констатира, ако има разлика в заявените площи с помощта на GPS, калиброван до определени метри. Самата площ на парцела ни е зададена в GPS-а.

 

юк. Л.: Как се задават тези параметри?

 

Свидетелят: Самият бенефициент отива в ОС „Земеделие“  и чертае там отбелязаната площ. Тази информация достига чрез системата „ИСАК“ до нас и от системата се прехвърля в GPS-а и става като подложка на проверката на място. Ние започваме да мерим и на края на проверката на парцела GPS-а ни дава отклонени метри. На база на измереното ние сравняваме с подадената площ от бенефициента.

 

юк. Л.:  Изключено е да отидете на парцели на друг бенефициент, след като параметрите са Ви зададени, така ли да разбираме?

 

Свидетелят: Да, няма как.

 

юк. Л.: Какво констатирахте на място?

 

Свидетелят: Парцелът е заявен с по-голяма площ. Измерената му площ на място е по-малка. Представлява една голяма гора и вътре има пет полянки. Тези полянки, ако не се поддържат самият парцел започва да се стеснява. Аз съм изчислил малко по-малка площ от заявената.

 

юк. Л.: Така, както за зададени параметрите в системата и въз основа на неговите очертания има ли вариант на процент отклонение?

 

Свидетелят: Няма такъв вариант. Ако дава по-голямо отклонение, GPS-а спира да работи. Има отклонение до 1 метър. Ако е по-голямо отклонението, GPS-а спира да работи.

 

юк. Л.: Нямам повече въпроси.

 

адв. С.: В Контролния лист за проверка на място е записано начална дата на проверката 07.10.2011 г. и крайна дата – 10.01.2011 г. Да разбирам ли, че три дни сте били на място в селото да извършвате проверката?

 

Свидетелят: Нямам спомен. Стоял съм сигурно повече от един ден.

 

адв. С.: В „Забележки на експерта“ сте записали, че кандидатът не присъства на проверката, тъй като не отговаря на мобилния телефон. Един ден ли му звъняхте или три дена се опитвахте да се свържете с него?

 

 Свидетелят:  Повече от два-три пъти едва ли съм му звънял.

 

адв. С.: При ходенето за проверка регистрирате ли се за извършена такава?

 

Свидетелят: Да, бием си печати в кметството. Не си спомням дали съм ходил за печат. По принцип ходя, но понякога го няма кмета и бием печати в съседното село.

 

адв. С.: Освен по телефона  по друг начин опитахте ли се да намерите лицето?

 

Свидетелят:  Не си спомням. Предполагам не. В селото не си спомням да съм питал за него. Не си спомням дали той е от селото.

 

адв. С.:  Нямам повече въпроси.

 

Въпрос на съда: 2011 година ходихте на място и извършихте проверка, за която е съставен контролен лист, приложен по делото. Само веднъж ли сте ходил за тази проверка, посочена в контролния лист?

 

Свидетелят: Да.

 

адв. С.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането им.

 

юк. Л.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

адв. С.: Моля да уважите изцяло подадената жалба като основателна и доказана,  а  процесното Уведомително писмо отмените като незаконосъобразно, постановено в съществено нарушение на административните правила. Моля да присъдите на доверителя ми заявените от него субсидии за 2011 година, както и направените разноски по делото. Представям Списък на разноските. Моля да ни предоставите срок за писмени бележки.

 

юк. Л.: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Претендираме за присъждане на разноските по делото в наша полза. Моля за срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: