ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 16.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети ноември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1897 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Ж.Р.П. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С. – представя пълномощно.

         За ответника – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” - редовно уведомен, се явява юк. Л. с представено по делото пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх. № 9426/10.10.2016 г. от ответника/ л. 45 - л. 148 от делото/.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Ж.Р.П. ***, против Уведомително писмо изх. № 02-020-6500/2289 от 29.08.2016 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата, както и направените с нея доказателствени искания. Други доказателства няма да соча.

 

Юк. Л.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка.

По доказателствените искания за прилагане на адм. дело № 201/2013 г. по описа на  Административен съд София-град, предоставям на съда.

Правя искане за допуснете до разпит на свидетел при режим на довеждане – инспекторът от техническия инспекторат., който е извършил проверката на място, същият ще изложи констатациите си.

 

Адв. С.: Моля да оставите искането за разпит на свидетел без уважение. Констатациите на въпросния инспектор са записани в контролния лист. Проверката е извършена преди пет години и едва ли инспекторът ще си спомня точно тези площи в какво състояние са били.      Ако евентуално допуснете разпит на поискания свидетел, моля, да допуснете и от наша страна един свидетел, който да установи към конкретния период какво е било състоянието на площите.

 

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора, следва да допусне при довеждане поисканите от двете страни свидетели, но намира за неоснователно искането за прилагане като доказателство на административно дело № 201 по описа за 2013 г. на  Административен съд София-град, тъй като относими  доказателства следва да бъдат ангажирани от  страните в настоящия процес.

 

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА за следващото съдебно заседание при довеждане поисканите от страните свидетели, които ще установяват относими за спора факти.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за прилагане по делото като доказателство на административно дело № 201/2013 г. по описа на  Административен съд София – град.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.01.2017 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: