ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1896 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда Тур“ АД, редовно призован, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства по опис с писмо вх. № 4301/16.04.2018 г., депозирани от ответника.

 

АДВ. П.: Не възразявам да се приемат представените доказателства.  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. В.: Да се приемат така представените доказателства.  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо от 16.04.2018 г. документи по опис (на л. 94 от делото) като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. П.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата по следните съображения: от представените по делото доказателства е видно, че „Зеда Тур“ АД е изпълнило задължението си в срок да подаде декларация за използване на контейнери по смисъла на чл. 67, ал. 1 и 2 змдт. По делото безспорно също се установи, че представители на „Зеда Тур“ АД не веднъж са опитвали да получат талони от Община Несебър, но от Общината им е било отказано поради наличие на задължения. Общината също така не се е съобразила с декларациите и на общо основание е начислила тбо. Считам обаче, че разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредбата не следва да се прилага, тъй като същите противоречат на закона. В съдебната практика на Административните съдилища в страната, в това число и на Административен съд гр. Бургас константно се приема, че всяка разпоредба, която е свързана с ограничаване на права, има санкционен характер, поради което може да бъде въвеждана единствено и само със закон, но не и за първи път от подзаконов нормативен акт. Моля да ни дадете срок за писмена защита. Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям списък, ведно с договор за правна защита и съдействие.

 

юк. В.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата на „Зеда Тур“ АД като неоснователна и недоказана. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение съгласно Закона за правната помощ. Правя възражение за прекомерност на изплатеното адвокатско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

предоставя възможност на процесуалните представители на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: