ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На двадесет и осми октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 1896 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.П.С., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощен.

За ответника началник група към ОД МВР Бургас, Районно управление Приморско, не се явява представител.

 

Съдът констатира, че първоначално подадената жалба е с искане да бъде отменен мълчаливия отказ на директора на ОД МВР Бургас да се произнесе с административен акт по депозираната молба за отмяна на заповед № 18-4635-000079/04.06.2018г. издадена от началник група към ОД МВР Бургас, Районно управление Приморско.

По делото е постъпила допълнителна молба с вх. № 10492/20.09.2018г., с която жалбоподателят уточнява петитума на жалбата, като посочва, че същата е подадена против първоначалния административен акт, а именно заповед № 18-4635-000079/04.06.2018г.

 

АДВОКАТ К.: Уточнявам, че оспорваме индивидуалният административен акт, а именно заповед № 18-4635-000079/04.06.2018г. на началник група ОД МВР Бургас, Районно управление Приморско.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на К.П.С. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-4635-000079/04.06.2018г. издадена от началник група към ОД МВР Бургас, Районно управление Приморско, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а, б.б от ЗДвП прекратяване на регистрация на пътно превозно средство за срок от 6 месеца и са отнети 2 броя регистрационни номера А 9799МХ и свидетелство за регистрация на моторно превозно средство № 008287615.

Съдът УКАЗВА на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка, както и молба от жалбоподателя.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя, чрез процесуалния му представител адвокат Георги К. с уточнение на петитума на жалбата и е приложено адвокатско пълномощно.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата и допълнителната уточняваща молба.

Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената  административна преписка.

 

Съдът констатира, че по делото не е представена заповед относно компетентността на органа, издал индивидуалния административен акт, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА административния орган да представи заповед за компетентност на органа, издал оспорения административен акт, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Да се изпрати съобщение на ответника за вмененото му задължение, както и копие от уточняващата молба на жалбоподателя на ответника.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.10.2018 от 10.15ч., за която дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: