ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1896 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда Тур“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от гл.юк. В., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 878/22.01.2018 г. от дружеството-жалбоподател чрез процесуалния му представител – адв. П., в която е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването му в днешно съдебно заседание. Формулирано е искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на конкретно поставени в молбата въпроси. Представя жалбата по административен ред срещу АУЗД № 963/31.10.2016 г., ведно с известие за доставяне.

 

По хода на делото:

 

юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Зеда Тур“ АД против Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-963/31.10.2016 г. на гл. експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 11940/09.11.2017 г. от жалбоподателя са постъпили доказателства.

Съдът докладва, че по делото с писмо вх. № 11954/10.11.2017 г. от ответника са постъпили доказателства по опис.

 

юк. В.: Оспорвам жалбата. Искам да представя едно уведомително писмо, което „Зеда Тур“ АД е отказало да получи на посочения от тях адрес, а е получило чрез частен съдебен изпълнител д-р Р.С. с район на действие гр. Несебър. От писмото става ясно, че на „Зеда Тур“ АД е изяснено по какъв начин са разнесени платежните нареждания, които са представили. В тази връзка считам, че не трябва да се допусне съдебно-икономическа експертиза. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с допълнително депозираните нарочни молби, както и представените в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза съдът намира така формулираното искане за процесуално допустимо. Относно възражението на процесуалния представител на ответника по искането за експертиза съдът намира така формулираното възражение за неотносимо към поисканите с нарочната молба въпроси. В искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза са поставени конкретни въпроси относно начина и метода за формиране на конкретния размер на тбо. В този смисъл възражението за писмо от частен съдебен изпълнител, което разяснява начина на извършено плащане, се явява неоснователно.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и изчисления, да отговори на въпросите на жалбоподателя, формулирани в нарочна писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната експертиза в размер на 300,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.04.2018 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: