ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.11.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1896 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда Тур“ АД, редовно призован, не се явява и не се представлява. В залата присъства адв. Д. П., който заявява, че е бил упълномощен да представлява дружеството-жалбоподател, но в момента не може да представи пълномощно за процесуално представителство, поради което моли да му бъде предоставена допълнителна възможност за ангажиране на доказателства относно представената му власт.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от гл.юк. В., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като съобрази представените по делото доказателства намира, че в случая са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Анализът на сезиращата съда жалба показва, че в случая се оспорва АУЗД № мдт-963/31.10.2016 г., издаден от гл. експерт в отдел „мдт“ при Община Несебър. Задължителна и абсолютна процесуална предпоставка за оспорване на аузд е наличието на редовно проведено оспорване по административен ред. В сезиращата съда жалба е заявено, че оспореният в настоящето производство аузд е бил оспорен и пред началник отдел „мдт“ при Община Несебър, като се твърди, че жалбата по това оспорване е получена в общината на 10.04.2017 г. В подкрепа на това твърдение към сезиращата съда жалба не са ангажирани доказателства. Наличието на доказателства за подадена жалба против аузд по административен ред не е налична и в изпратената от ответния административен орган административна преписка. Независимо от разпореждане № 4911 от 17.07.2017 г. на настоящия съдебен състав от административния орган не е представена пълната административна преписка, послужила при постановяване на оспорения АУЗД.

С оглед горното и предвид необходимостта от изследване на въпроса за наличието, респективно липсата на оспорване по административен ред съдът счита за нужно да укаже на ответника в 3-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на твърдяната за подадена жалба против аузд, а при липсата на такава това обстоятелство да бъде заявено в нарочно писмо. Съдът също така указва на ответника в посочения срок да изпрати за прилагане по делото на всички доказателства, налични по административната преписка, в това число и твърдените за подадени искания за получаване на оспорения аузд.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не дава ход на делото.

 

Указва на ответника в 3-дневен срок, считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на указаните по-горе документи.

 

Отлага делото и насрочва съдебно заседание за 23.01.2018 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: