ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети април                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1896 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда Тур“ АД, редовно призован, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано на 19.03.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. П.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. В.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Т.Ж.Д. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. П.: Имам въпроси. На стр. 4 в отговора по въпрос №1, последния абзац на отговора, твърдите, че в досието на „Зеда Тур” АД липсват подадени заявки преди започване на дейността и фактически поради липсата им няма издадени талони. Запозната ли сте, имате ли информация в Общината да са приемани заявки за талони при наличие на задължения?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  При проверката установих, че при наличие на задължения Общината не издава съгласие за получаване на талони.

 

АДВ. П.: По въпрос № 2 сте дали заключение какво дължим съгласно подадените от нас декларации за 2011 г. и 2012 г. При определянето на тези суми взети ли са предвид направените от „Зеда Тур” АД плащания, които са представени по делото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В отговора на въпрос № 2 са направени чисто математически изчисления какъв би бил размерът на таксата за ТБО за двете години.

 

АДВ. П.: Т.е. не са взети предвид плащанията.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не са взети.

 

 АДВ. П.: Запозната ли сте Община Несебър извършвала ли е услугите по сметосъбиране и сметоизвозване за процесните години поради това, че липсват талони?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала такъв въпрос, поради което не съм и търсила отговор.

 

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Считам, че следва да се приеме заключението.

 

юк. В.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

Съдът с оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице Т.Д., на което определя възнаграждение в размер на 300.00 лв., платими от внесения предварителен депозит./изд. РКО 300 лв. – 03.04.2018 г./

 

АДВ. П.: Във връзка с неприемането на декларации поради неиздаване на талони вследствие на неплатени предходни според Общината задължения представям разменена кореспонденция между Община Несебър и „Зеда Тур” АД. Също така и искане-декларация за определяне на ТБО според количеството битов отпадък за 2011 г., както и същото искане за 2012 г. Във връзка с това, че твърдим, че сме искали издаване на талони, но са ни отказвали от администрацията, тъй като „Зеда Тур” АД е имала задължения, моля да допуснете свидетел при режим на довеждане. Със свидетеля ще установим също така, че поради липса на предходни задължения на „Зеда Тур” АД за 2011 г. и 2012 г. е отказвано извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, както и че най-много да е извършвана спорадично поради чисто житейски причини – натрупване на огромно количество отпадъци по улицата. Няма да представям други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

юк. В.: Възразявам върху така исканото доказателство във връзка с воденето на свидетел при режим на довеждане, защото в Наредбата на Община Несебър, както и в заключението на вещото лице, където тя е упомената, по категоричен начин, се доказва, че на „Зеда Тур” АД е отказано даването на талони именно поради това, че имат неплатени данъци към Община Несебър. Ние твърдим, че е правено такова искане и на основание Наредбата е отказано издаването на талони поради наличните задължения.

 

АДВ. П.: С оглед изявлението на колегата и предвид обстоятелството, че този въпрос не е спорен оттеглям искането за допускане до разпит на свидетел, който да удостовери, че действително сме искали и са ни отказвали издаването на такива талони.

 

юк. В.: В тази връзка моля да ми бъде даден срок да представя заповедите на кмета във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването в к.к. „Сл. бряг” и в района на имота на жалбоподателя.

 

Съдът с оглед формулираните от страните доказателствени искания и по доказателствата намира следното:

От изявлението на юк. В. става ясно, че по отношение обстоятелството осъществявано ли е сметосъбиране и сметоизвозване и колко регулярно е било в Община Несебър се съхраняват официални документи. В този смисъл искането на адв. П. за допускане на свидетелски показания по факти и обстоятелства, за които се твърди наличието на официални документи се явява недопустимо по смисъла на чл. 164, ал. 1, т. 2 гпк, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за допускане на свидетел, който да удостовери осъществяването на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване в района на собствения на дружеството-жалбоподател имот.

предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на писмени доказателства, които да удостоверят осъществяваната дейност по сметосъбиране и сметоизвозване в района на собствения на дружеството-жалбоподател имот. Доказателствата следва да бъдат представени и в екземпляр за жалбоподателя.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.06.2018 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: