ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 16.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети ноември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1896 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         Жалбоподателя Г.И.Г. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. А. и адв. К., които представят пълномощно.

         За ответника – ВПД Директор на Регионална дирекция „Гранична полиция”  - гр. Елхово - редовно уведомен, представител не се явява.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили писмени бележки от ответника с вх. № 10506/15.11.2016 г., в които взема становище по съществото на спора.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Г.И.Г. ***, против Заповед № 4070з-962/18.07.2016 г. на ВПД директор на Регионална дирекция „Гранична полиция” – гр. Елхово, с която, като държавен служител, инспектор в 04 група „Охрана на държавната граница“ в ГПУ-Малко Търново, РДГП-Елхово, му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца и е предупреден, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока по чл. 200, ал.1  ЗМВР ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК.

Адв. А.: Поддържам жалбата. Представям писмо от ответника с рег. № 4070р-9755 от 26.10.2016 г., от което е видно, че жалбата е входирана под УРИ 407002-7/22.08.2016 г.

С оглед на твърденията ни, че жалбоподателят е осъществил необходимия контрол по твърдяното нарушение, представяме предходен наряден дневник, който не е действал към момента на дисциплинарното наказание на жалбоподателя, в който, в края на смяната се полага подпис. Сега представям новата инструкция, действаща към момента на нарушението, с оглед длъжността на доверителя ми. Същият не следва да полага подпис „приел отвода” за всички отбелязвания извършени в нарядния дневник, тоест това не е негово задължения за всяка смяна да прави проверка и да полага подпис. В новия наряден дневник всеки служител си попълва данните. Вече отпада това задължение на жалбоподателя да полага подпис в нарядния дневник в края на смяната.  Поддържаме всички наши основания в жалбата.

 Досието на служителя ни беше необходимо с оглед установяване на трудовия му стаж и наградите, които е получил.

 Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. К.: Присъединявам се към становището на колегата.

 

Съдът намира, че следва да остави без уважение искането за прилагане като доказателство по делото служебното досие на жалбоподателя, тъй като в административната преписка е налична кадрова справка на Г.Г./л.23 от делото/, която удостоверява обстоятелствата, които е искал да установи.

 

Ето защо и по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства и представените в днешното съдебно заседание доказателства - писмо от ответника с рег. № 4070р-9755 от 26.10.2016 г., от което е видно, че жалбата е входирана под УРИ 407002-7/22.08.2016 г.; Наряден дневник на МВР; Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015 г. за наблюдението на държавната граница на РБ, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в  обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прилагане по делото на служебното досие на жалбоподателя.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

Адв. А.: Моля да уважите жалбата като отмените процесната  заповед. Твърдим, че жалбоподателят не е извършил нарушение на служебната дисциплина, съобразно чл. 194, ал. 2, т. 2 от ЗМВР. Представили сме длъжностната характеристика на жалбоподателя, както и длъжностната характеристика на подчинения му Т. К. Считаме, че се спекулира с формулировката на длъжностната характеристика, като се твърди, че не е осъществен контрол. Подробно излагаме мотиви какво значи „контрол” и с оглед изменената инструкция, жалбоподателят не е следвало да извършва ежедневен контрол на дневника, след като е извършил инструктаж. Нарядният дневник се попълва от подчинения и се държи от същия, който го съхранява на мястото и позицията, на която се намира. В този смисъл е и инструктажът, който жалбоподателят е извършил в същия ден на своя подчинен. Считаме, че е извършен контрол. Жалбоподателят няма задължение да проверява ежедневно нарядните дневници на 40 човека. Считаме, че жалбоподателят не е нарушил служебната дисциплина по съображения подробно изложени в жалбата. Касае се за незначително нарушение. За това нарушение на служебната дисциплина е наложено наказание и на подчинения Т. К. Съобразно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗМВР, е посочено степенуване на наказанията, които следва да бъдат наложени на държавните служители в системата на МВР. Дори и тази последователност не е спазена.

Моля да уважите жалбата и да отмените издадената заповед.

 

Адв. К.: Присъединявам се към становището на колегата.

 

Жалбоподателят: Моля да уважите жалбата ми и да отмените издадената заповед.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: