ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1896 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

 

Ищецът Я.Г.Я. редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника по иска - Община Несебър, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице по съдебно-счетоводна експертиза е депозирано на 09.06.2015г., което е извън срока регламентиран в ГПК.

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че на този етап не е открил вещото лице - специалист подготвен да извърши съдебно-медицинската експертиза назначена по делото. След отказа на д-р В. Койнова, съдът изпрати писма в две болници с искане да посочат специалист, който да извърши експертизата. Писмата са - едното от средата на м.май, а последното е от началото на м.юни.

ДОКЛАДВА, че на 26.05.2015г. по делото е постъпил отговор от МБАЛ „Бургасмед” ЕООД, в което е посочено, че поради семейни, здравословни и служебни ангажименти всички лекари отказват да извършат експертизата.

Отговор от МБАЛ Бургас не е постъпил.

 

АДВОКАТ М. – Запознат съм със съдебно-счетоводна експертиза и нямам възражение да бъде изслушано вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Не възразявам да се изслуша вещото лице, запознат съм със заключението.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Независимо, че не е налице представянето в срока предвиден в ГПК, не се противопоставям да се изслуша вещото лице .

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността му, както следва:.

М.Д.Д., 50г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Поддържам заключението, което съм представила.

АДВОКАТ М. – Нямам въпроси към вещото лице. Съгласен съм с изводите в заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Когато сочите броя на местата в заведението, от страна на ищеца беше ли ви показано удостоверение за категоризация.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Само декларация за деклариран патент за 2010 г. съм гледала. Удостоверение за категоризация не е представяно. Има документи само за 2010 г. Уточнявам, че става въпрос за 2011г., а не за 2010.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – А за другите години има ли декларации?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Само това, което съм описала, това са документите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Какво се има предвид, като сте посочили „материални запаси”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Безалкохолно и алкохол, това е като „материални запаси” в случая по фактурите, които има издадени.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – В констативно съобразителната част на заключението, където посочвате 80 км – въпрос 1, техническа грешка ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Става въпрос за 80 кв.м, площта е 80 кв.м, допуснала съм техническа грешка при изписването.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ М. – Нямаме други доказателствени искания. Да продължим да търсим вещо лице, което да изготви допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ - Да се извърши допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

 

Съдът счита, че за изясняване на спорни по делото факти, по повод на които е назначена съдебно-медицинска експертиза, заключението на назначената такава следва да бъде изслушано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.10. 2015г.от 11.15 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: