ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1896 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Ищецът Я.Г.Я. редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат В.М. ***, надлежно упълномощен с представено на л.8 от делото пълномощно.

За ответника по иска Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба, в която са материализирани три обективно съединени иска, двата по характер са имуществени, третия иск е за неимуществени вреди. С първия иск се претендира обезщетение за имуществени вреди в размер на 450 000 лв., представляващи стойността на премахнатия незаконно обект, представляващ ресторант. Вторият иск, с който се претендират имуществени вреди е в размер на 30 000лв., представляващи пропуснати ползи за периода 15.06.2013г. – 15.09.2013г. и третият иск, с който се претендира обезщетение за неимуществени вреди е в размер на 40 000лв. за периода от 15.06.2013г. до датата на завеждане на исковата молба.

Съдът указва, че основанията наведени от ищеца се съдържат както в исковата молба, така и в уточняваща молба на л. 10 и л.11 от делото. Двете са съобщени на ответника, който е депозирал отговор на л.28-30 от делото.

 

АДВОКАТ М. – Поддържаме така подадената искова молба като ще молим за доказването на твърденията да бъде назначено вещото лице, които да бъде строителен инженер, с оглед на това от наличната документация, представено по адм.д.№1554 да установи, дали се касае за временен обект, както се твърди от ответника, понеже в отговора на исковата молба твърдят това.

Ще моля да бъде допусната такава съдебно-техническа експертиза. Ако не допуснете съдебно-техническа експертиза, то моля за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която да направи и изчисли разходите за строителството. А също така моля, да бъдат разпитани и свидетели и на базата на техните свидетелски показания, вещото лице да даде становище за мащабите на претърпените имуществени вреди, които са претендирани.

По отношение на твърденията ни за пропуснатите ползи, в твърдението на отговора на ответната страна е упоменато, че обекта не е категоризиран и няма възможност да извършва търговска дейност. Самият факт, че доверителят ми е регистриран като търговец и е работил от 2008г. до момента, в който той е подал заявление за категоризация през същата година, която молба не е заверена, има сложен печат без дата и номер, доверителят ми представя молба, която е подадена за категоризация на обект, и е осъществявал търговска дейност, и поради това с оглед изминалите години, той е направил равносметка на оборота и направената печалба и с оглед на това сме сезирали съда с тази сума.

ИЩЕЦЪТ Я. – Обектът е работил от 2004г. всяко лято. Категоризация не мога да се сетя дали е имало. По отношение на другия предявен иск – представили сме епикризи в подкрепа на твърдението ни. Аз искам само да кажа, че понеже ни се роди и друго дете, значи е нормално всичко.

АДВОКАТ М. – С оглед на това ще ви моля, с оглед и на тази причинна връзка, да бъде разпитана съпругата му, която е била в стресово състояние. Тя, с майката на ищеца са свидетели на всичко този шоков удар за тях. Те оставят без доходи и препитание и той (ищецът) беше принуден да отиде да работи на друго място, поставяше гуми, правеше всичко възможно за да печели.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам исковата молба, както по отношение на имуществените искове, така и по този, в които се претендират неимуществени вреди. Подробни съображения сме изложили в отговора на исковата молба, като поддържам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза по изложените въпроси, като целта в случая е дали по някакъв начин е засегната правната сфера на ищеца и имал ли е право да експлоатира обекта, да отговори на петте въпроса.

Други доказателства няма да соча.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че исковата молба е процесуално допустима. Искът е подаден от заинтересована страна, отговаря по форма и съдържание на закона.

Моля, да приемете като доказателства приложената от административния орган преписка, да уважите направените от двете страни искания за назначаване на съдебно-техническа експертиза, както и да допуснете до разпит свидетелите, посочени от ищеца.

Считам, че е необходимо да се назначи съдебно-медицинска експертиза, тъй като със свидетелски показания не могат да бъдат удостоверявани обстоятелствата по чл.4 от ЗОДОВ, а именно пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице по отношение на неимуществени вреди.

Считам, че е основателно и искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза.

Няма да соча други доказателства.

        

Съдът по доказателствата, на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ищеца и неговия процесуалния представител, в 3-дневен срок от днес, да депозират по делото конкретно формулирани въпроси към вещо лице строителен инженер относно претенцията за заплащане на обезщетение, равняващо се на стойността на премахнатия обект, към вещото лице – счетоводител, относно претенцията за пропуснати ползи и към вещото лице - лекар акушер-гинеколог относно претенция за заплащане на неимуществени вреди.

В същия срок ищецът следва да посочи на съда лицата, които иска да бъдат разпитани в качеството на свидетели, както и да посочи дали призоваването ще се осъществява чрез довеждане или чрез призоваване от съда. Във втория случай следва да посочи адреса на свидетелите.

Съдът счита, че въпросът със законосъобразността на заповедта, въз основа на която е премахнат обектът, собственост на ищеца, е разрешен със влязъл в сила съдебен акт – решение № 184/12.02.2014г. по адм.д.№1554/2013г. на АСБ. Поради това всички възражения на ответника, които касаят конструкцията на обекта, дали представлява строеж или преместваем обект са преклудирани.

Съдът счита, че са неотносими към спора въпросите към съдебно-техническа експертиза формулирани от ответника в неговия отговор на исковата молба. Те биха имали отношение в хипотезата, при която се изследва законосъобразност на строежа. След като обектът е възприет от съда с цитираното решение като строеж, в случая изцяло от значение са релевантните към този спор факти, а те са наличие на незаконосъобразен административен акт, чиято незаконосъобразност е установена по надлежния ред, настъпилите вследствие на изпълнението на този административен акт вреди и причинна връзка между незаконосъобразността на акта и настъпилите вреди. Ако ответникът е считал, че се касае за строеж, който е незаконосъобразен, защото няма разрешение за строеж и не съответства на одобрен ПУП, е следвало да реализира правомощията си в тази насока по реда на ЗУТ, но не и в това производство.

 

ПРИЕМА представените от ищеца с молба на л.10 писмени доказателства, подробно описани в нея.

ПРИЕМА представените от ответника с отговора по исковата молба два акта за публична общинска собственост № 2371/17.04.2006г. и №5551/21.01.2014г.

ДА се изиска и приложи по делото адм.д.№1554/2013г. на АСБ.

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становището си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015г., от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: