ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми октомври                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1896 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Ищецът Я.Г.Я. редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника по иска - Община Несебър, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Й. Д.

Не се явява вещото лице Д.С.С.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

Да се даде ход на делото

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото в отговор на наше писмо е получено писмо изх.№7540/24.06.2015г. от „МБАЛ Бургас” АД, в което се уведомява съда, че д-р В.К. не работи в здравното заведение.

С наше писмо изх.№ 1520/06.07.2015г. повторно сме поискали от директора на „МБАЛ Бургас” АД да ни посочи специалист за извършване на допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

В отговор с писмо изх.№ 8362/09.07.2015г. директорът на „МБАЛ Бургас” АД посочва, че поради служебна ангажираност на лекарите и намаления състав, нямат възможност да определят вещо лице за тази експертиза.

ДОКЛАДВА, че с наше писмо изх.№ 1688/07.08.2015г. до Болница „Лайф хоспитал” Бургас, с писмо изх.№ 1689/07.08.2015г. до директора на ДКЦ „Св.Георги Победоносец” Бургас, с писмо изх.№ 1690/07.08.2015г. до директора на Медицински център „Маджуров” гр. Бургас и с писмо изх.№ 1691/07.08.2015г.  до директора на Транспортна болница, АГ отделение, сме поискали да ни посочат акушер-гинеколог, който да извърши допуснатата експертиза.

В отговор с изх.№ 08-387/14.08.2015г. от ДКЦ „Св.Георги Победоносец” посочват че при тях не работят лекари, оторизирани да извършват съдебно-медицинска експертиза .

В отговор с изх.№201/14.08. 2015г. от МБАЛ „Лайв хоспитал” Бургас посочват, че в лечебното заведение няма АГ отделение.

Последно назначеното вещо лице е Д.С.С., която с писмо, получено на е-мейла на съда е посочила, че поради прекомерна заетост в две лечебни заведения, в които работи, не може да извърши съдебната експертиза.

Съдът ДОКЛАДВА, че посредством деловодителя на VІ състав е извършил проучване относно евентуалното съгласие на друго вещо лице от списъка на Ямболския съдебен окръг - д-р Н.З.Д., който по телефона е заявил, че е съгласен да поеме извършването на експертизата.

 

АДВОКАТ М. – Да се даде възможност на д-р Д. да се запознае с материалите по делото и да изготви заключението.

 

С оглед изложените в доклада на съда факти и като взе предвид становището на процесуалния представител на ищеца, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА назначеното с определение от 20.10.2015г. за вещо лице д-р Д.С.С. - С..

ОПРЕДЕЛЯ ново вещо лице - д-р Н.З.Д. от списъка на вещите лица за Ямболски съдебен окръг, което да изготви назначената съдебно-медицинска експертиза.

Да се съобщи на вещото лице д-р Д..

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.12.2015г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: