О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1709                        от 20.07.2018г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно административен характер дело номер 1895 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 14, ал. 3, изр. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Образувано e по частна жалба на А.К.М. ***, чрез адв. Надежда Арнаудова от АК Бургас с адрес на кантората гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ № 53 против Определение № 15 от 25.04.2018 год. по адм. дело № 3/2018 год. на Районен съд Бургас. Заявено е твърдение, че оспореното определение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано, като в подкрепа на това твърдение са развити подробни доводи и аргументи. Формулирано е искане за отмяна на оспорения съдебен акт и връщане на делото на друг състав от същия съд за продължаване на производството.

След като прецени твърденията, обективирани в частната жалба и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити и при спазване на законоустановения 7-дневен срок по чл. 230 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното Определение № 15 от 25.04.2018г. състав на Районен съд гр. Бургас, на основание  чл. 159, т. 4 от АПК е върнал исковата молба от А.К.М. ***, чрез адв. Надежда Арнаудова от АК Бургас, в която е било формулирано искане за постановяване на решение, с което да се прогласи нищожността на Заповед № 1537 от 23.06.2015 год. на Кмета на Община Бургас, постановена на основание § 4к, ал. 7 от ЗСПЗЗ, на Решение № 8759/06.05.1993 год. и на Решение № 8759Б/04.09.2000 год. на Поземлена комисия Бургас, както и по реда на косвения съдебен контрол да прогласи нищожността на вписванията в плана на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистъра към него, в частта, касаеща процесния имот. С постановения съдебен акт е прекратено производството по адм. дело № 3/2018 год. по описа на БРС. За да постанови този резултат районният съд е приел, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване валидността на заповедта на Кмета на Община Бургас и решенията на ПК Бургас.

След анализ на приложените по делото писмени доказателства, настоящия касационен състав намира, че оспореното прекратително определение е правилно и законосъобразно.

Касационният състав споделя напълно установената от районния съд фактическа обстановка и направените въз основа на нея правни изводи за недопустимост на жалбата срещу процесните административни актове. Изводите на районния съд за липса на правен интерес от оспорване на цитираните по-горе административни актове на Кмета на Община Бургас и ПК Бургас, са обосновани и доказани, видно от приложените по делото Решение № 2047/16.12.2016 год., постановено по гр. дело № 1208/2016 год. по описа на БРС, Решение № ІІІ-37/19.04.2017 год. постановено по в. гр. дело № 322/2017 год. на Окръжен съд Бургас и Определение № 103/ 07.03.2018 год., постановено по гр.д. № 3240/2017 год. на ВКС. От така приложените съдебни актове се установява, че частния жалбоподател А.К.М. е предявил срещу общо осем физически лица – наследници на Рангел Стоянов Имперов иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, с който е искал да бъде установено, че е собственик на основание давностно владение на новообразуван поземлен имот № 958 с площ 995 кв.м., находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Острица 2“, землище на кв. Банево, гр. Бургас при съответните граници, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м. с избено помещение от 8 кв.м. С Решение № 2047/16.12.2016 год., постановено по гр. дело № 1208/2016 год. по описа на БРС, потвърдено с Решение № ІІІ-37/19.04.2017 год. постановено по в. гр. дело № 322/2017 год. на Окръжен съд Бургас, предявения от А.К.М. иск е бил отхвърлен.

Предвид така установената фактическа обстановка, правилно и обосновано Районен съд Бургас е приел, че за М. не е налице правен интерес от оспорване на Заповед № 1537/ 23.06.2015 год. на Кмета на Община Бургас, както и на Решение № 8759/06.05.1993 год. и Решение № 8759Б/04.09.2000 год. на Поземлена комисия Бургас. Съгласно чл. 147, ал. 1 от АПК, право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. В настоящия случай, правата, които частния жалбоподател твърди че са нарушени с оспорените административни актове – правото на собственост върху поземления имот и сграда са отхвърлени с влязъл в сила съдебен акт. В този смисъл, за лицето липсва валидно право, което е нарушено или застрашено от оспорените административни актове. От друга страна, А.М. не е участвал в административното производство по постановяване на въпросните актове, поради което, същите не пораждат задължения за него по смисъла на втората хипотеза на чл. 147, ал. 1 от АПК. Във връзка с това, действително за лицето липсва правен интерес от оспорването.

Съгласно чл. 159, т. 4 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорващият няма правен интерес от оспорването. Предвид горното и в съответствие с цитираната разпоредба на чл. 159, т. 4 от АПК, правилно и законосъобразно Районен съд Бургас е оставил без разглеждане жалбата (именувана искова молба) и е прекратил производството по делото.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1, във вр. с чл. 236 от АПК, Административен съд – град Бургас, ХV-ти състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 15 от 25.04.2018 год. по гр. дело № 3/2018г. по описа на Районен съд гр. Бургас.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:    1.        

                           

 

 

 

 2.