ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1895 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Зеда Тур“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 11121 от 09.10.2018г. от дружеството-жалбоподател чрез процесуалния му представител – адв. П., в която е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването му в днешно съдебно заседание. Формулирано е искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на конкретно поставени в молбата въпроси.

 

По хода на делото:

юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА, че с Определение № 8194/18.06.2018 г., постановено по административно дело № 6895 от 2018 г. на Върховен административен съд, е отменено Определение № 816/10.04.2018 г., постановено по административно дело № 1895/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Делото е образувано по повод жалба от „Зеда Тур“ АД против Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-962/31.10.2016 г. на гл. експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

Съдът докладва, че по делото с молба с вх. № 3480/26.03.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя са представени писмени доказателства, а именно четлив вариант на плащанията за ТБО, извършени към Община Несебър.

 

Юк. В.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Не възразявам да се допусне изготвянето на съдебно-икономическа експертиза.  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и изчисления, да отговори на въпросите на жалбоподателя, формулирани в нарочна писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната експертиза в размер на 300,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която  следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.12.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: