ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1895 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда Тур“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно от днес.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 2063 от 16.02.2018г. от дружеството-жалбоподател чрез процесуалния му представител – адв. П., в която е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването му в днешно съдебно заседание. Формулирано е искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на конкретно поставени в молбата въпроси. Представя пет броя платежни нареждания, удостоверяващи внесена ТБО.

 

По хода на делото:

юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът независимо от формулираното искане и становище за липсата на процесуални пречки за даване ход на делото намира, че такива са налични по следните съображения:

В случая актовете за установяване на административно нарушение не подлежат на самостоятелно оспорване пред съда. Същите подлежат на оспорване по административен ред пред по-горестоящия административен орган в случая – началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър. Оспорването по административен ред съставлява абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното оспорване. От съдържанието на сезиращата съда жалба, а и в материалите, изпратени от ответника и съставляващи административната преписка по оспорения АУЗД № МДТ-962/31.10.2016 г., липсват доказателства, че същият е бил оспорен по административен ред.

С оглед горното както на жалбоподателя, така и на ответника следва да се укаже в 3-дневен срок от получаване на съобщението по отношение на жалбоподателя и в 3-дневен срок, считано от днес, по отношение на ответника да ангажират доказателства за наличието на оспорване по административен ред на АУЗД № МДТ-962/31.10.2016 г.  В случай на липса на такива надлежни доказателства информация за това обстоятелство следва да бъде представена в писмен вид.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

не дава ход на делото.

 

задължава жалбоподателя „Зеда Тур“ АД и ответника – началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър в 3-дневен срок от получаване на съобщението по отношение на жалбоподателя и в 3-дневен срок, считано от днес, по отношение на ответника да ангажират доказателства за наличието на оспорване по административен ред на АУЗД № МДТ-962/31.10.2016 г.  В случай на липса на такива надлежни доказателства информация за това обстоятелство следва да бъде представена в писмен вид.

 

По въпроса за отлагане на делото съдът ще се произнесе след представяне на указаните доказателства.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: