Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    1978                                 05.11.2018 година                           гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Ч., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1894 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор против решение № 628 от 17.05.2018 г. по АНД № 710/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание се явява издателят на наказателното постановление, който поддържа жалбата. Не сочи нови писмени доказателства. Моли за отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

За ответната страна не се явява представител в съдебното заседание, редовно уведомена. Представен е отговор на касационната жалба, с който е заявено становище за неоснователност на същата. Не се сочат нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № ДДГ-20 от 15.11.2017 г., издадено от началника на отдел „Надзор на пазара“, Югоизточна България, към главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което е наложено на Я.Т.Я. с ЕГН ********** административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева за нарушение по чл. 56 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За да постанови този резултат, БРС е приел, че деянието не е съставомерно.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 21.06.2017 г. е била извършена проверка от служител на ДАМТН в търговски обект- магазин, находящ се в гр. Китен, на ул. „Пирин“ № 1, стопанисван от „Мадама.бг“ ЕООД с управител Я.Т.Я.. В хода на проверката било установено, че за предлаганите в търговския обект детски играчки- спинери няма информация за производител/вносител и маркировка за съответствие СЕ. На 31.08.2017 г. било изпратено до Я. писмо с изх. № 81-00-1251-1, с което било указано на последния да представи в срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на писмото, заверени копия на оригинални счетоводни документи (фактури, митнически декларации и др.) необходими за проследяване произхода на проверените продукти. Изисканите документи не били представени на контролния орган и срещу Я. бил съставен АУАН за това, че в качеството на управител на „Мадама.бг“ ЕООД не е оказал дължимото съдействие на органите за надзор на пазара. Въз основа на така съставения акт е било издадено обжалваното наказателно постановление.

В нормата на чл. 56 от ЗТИП е предвидено административно наказание- глоба за лице, което пречи или не предоставя документите по чл. 30ж, ал. 1, т. 4 на органите за надзор на пазара и органите за технически надзор да изпълняват служебните си задължения. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, Я. е наказан за това, че в срок от 5 дни, считано от 04.09.2017 г. (приета от органа за дата на получаване на писмото с изх. № 81-00-1251-1 от 31.08.2017 г.) не е представил изисканите документи. Тези обстоятелства не са доказани в проведеното съдебно производство от наказващия орган, който носи доказателствената тежест. Приетата от районния съд съдебно-графическа експертиза дава заключение, че подписът върху известието за доставяне ИД PS 8010001U5G6 на „Български пощи“ ЕАД с вписан получател Я.Я. не е положен от последния. Следователно към датата на издаване на наказателното постановление определеният с писмото срок за представяне на изисканите документи не е започнал да тече. Деянието е обективно несъставомерно и законосъобразно наказателното постановление е отменено с обжалваното съдебно решение. Не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 628 от 17.05.2018 г. по АНД № 710/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.