ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.01.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти януари                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1894 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,25 часа се явиха:

За жалбоподателя „Зеда Тур“ АД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. В., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 11939/09.11.2017 г. от жалбоподателя / л. 33 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 12184/15.11.2017 г. от ответника / л. 35 до л. 176 от делото/.

СЪДЪТ констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице и че не е изпълнено разпореждането на съда от 16.11.2017 г., за което ответникът е уведомен на 23.11.2017 г.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 885/22.01.2018 г. от дружеството-жалбоподател чрез процесуалния му представител – адв. П., в която е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването му в днешно съдебно заседание. Формулирано е искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на конкретно поставени в молбата въпроси. Представя жалбата по административен ред срещу АУЗД № МДТ-961/31.10.2016., ведно с известие за доставяне.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. В: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. В.: Моля да приемете представените доказателства. Представям и моля да приемете докладна записка относно АУЗД № 961/31.10.2016 г., изготвен от И.З.. Не възразявам да бъдат допуснати допълнително поставените въпроси към експертизата.

 

Изявление на вещото лице: Не съм изготвила заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза поради късното ми уведомяване.

Съдът намира, че следва да задължи ответника - началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър да представи,  в 7-дневен срок от днес, решение на Общински съвет Несебър за приемане на план-сметка за разходи за ТБО за 2011 г. и 2012 г., доказателства за наличието на депо, обслужващо Община Несебър, както и доказателства за реалното извършване на услугите за ТБО.

 По повод допълнително постъпилите въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя съдът намира, че същите следва да бъдат поставени за отговор на вещото лице по допуснатата вече съдебно-икономическа експертиза.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите по делото доказателства с молба вх. № 11939/09.11.2017 г. от жалбоподателя / л. 33 от делото/; с писмо вх. № 12184/15.11.2017 г. от ответника / л. 35 до л. 176 от делото/; с молба с вх. № 885/22.01.2018 г. от дружеството-жалбоподател, както и днес представените такива.

поставя допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-икономическа експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси при допълнителен депозит в размер на 200.00 лв., вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок от уведомяването.

задължава началника отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър да представи надлежно заверени решенията на Общински съвет Несебър за 2011 г. и 2012 г., с които е приета план-сметка за разходите за ТБО за тези години; доказателства за наличието на депо, обслужващо Община Несебър, както и доказателства за реалното извършване на услугите за ТБО, в 7-дневен срок от днес.

 

да се уведоми вещото лице след заплащане на определения допълнителен депозит.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2018 г. от 10,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: