ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.03.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1894 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Зеда Тур“ АД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. В., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 1220/30.01.2018 г. от ответника/ от л. 201 до л. 218 от делото/.

Съдът докладва постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза с вх.№ 2657/06.03.2018 г., ведно с приложения към него, което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. В.: Моля да се приемат представените доказателства.  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, ведно с приложения към него, което поддържам.

 

юк. В.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

Въпрос на съда: Искам да уточним местонахождението на процесния недвижим имот/НИ/ - хотел „Амфибия“ с оглед отразеното в заповедите по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ. Къде, в коя част на гр. Несебър е ситуиран процесният НИ?

Юк. В.: Процесният НИ се намира в гр. Несебър, к.к. „Сл. бряг - изток“.

Въпрос на съда: Ясно е, че ТБО, видно от заключението на вещото лице, е математически точно изчислена съобразно промилите, предвидени в общинската Наредба. Жалбоподателят е подал заявление, за да бъде определена ТБО за двете процесни години – 2011 и 2012 г. според количеството на отпадъците. Това не е взето очевидно от административния орган, кажете защо?

Юк. В.: Съгласно Наредба № 11, чл. 25, въпреки че жалбоподателят е подал декларации, е установено, че има неплатени публични задължения към общината и по тази причина не са му издадени талоните. Не е приключила процедурата, стартирала с тези заявления. Трябва да си платят публичните задължения, за да им бъде издаден талон. Това не е станало и ТБО е определена по общия ред - по чл.25, т. 2 от Наредба №11. Това подробно е описано в докладната записка, представена от нас, за начина по който е определена по компоненти тбо и съответно същото е отразено в заключението на вещото лице.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите по делото писмени доказателства с молба вх. № 1220/30.01.2018 г. от ответника/ от л. 201 до л. 218 от делото/.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, ведно с приложенията към него, и му определя окончателно възнаграждение в размер на 700.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 700 лв. на 14.03.2018г./.

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

юк. В.: Моля да потвърдите като правилен и законосъобразен процесния АУЗД съгласно събраните по делото доказателства и заключението на вещото лице, изслушано и прието в днешно съдебно заседание. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: