ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.11.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1894 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Зеда Тур“ АД, редовно уведомен, се явява адв. П. - представя пълномощно.

За ответника - началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. В. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Зеда Тур“ АД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от И.П., против акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-961/31.10.2016 г. на гл. експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК във връзка с § 2 ДР ДОПК.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата. Във връзка с указаната ни доказателствена тежест моля да ни бъде предоставена възможност до следващо съдебно заседание да представим депозираната пред ответната страна жалба по административен ред ведно с доказателства за получаването й от Община Несебър. Моля да бъде изготвена съдебно-икономическа експертиза с оглед установяване на твърденията ни в жалбата, като ще формулирам въпроси в нарочна молба с препис за другата страна. Нямам други доказателствени искания.

 

юк. В.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат уважени доказателствените искания на адв. П.. Няма да соча други доказателства.

 

 Съдът констатира, че по делото не е представена в цялост надлежно заверена цялата административна преписка по издаване на оспорения АУЗД, поради което следва да бъде задължен да стори това.

 

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Задължава началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър да представи надлежно заверена в цялост административната преписка по издаване на аузд № МДТ-961/31.10.2016 г.,  включително и декларация по чл. 14 и чл. 17 от змдт, подадени от „Зеда Тур“ ад;  докладна записка за начина, по който административният орган е определил по компоненти ТБО за 2011г. и 2012 г.; надлежно заверена цялата Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Общински съвет гр. Несебър по чл. 9 змдт в сила към процесния период 2011г. - 2012 г.; заповед на кмета на Община Несебър по чл. 4, ал. 4 змдт, заповед на кмета на Община Несебър по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ за процесните периоди, доказателства за реалното извършване на услугите сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци, /пътни листи и други/, решение на Общински съвет Несебър по чл. 67 змдт, респективно ако няма такова изрично да се посочи с оглед приложението на чл.66, ал. 3 змдт; решение на Общински съвет Несебър по чл. 66, ал.1за приемане на план сметки за разходи за тбо за 2011 г. и 2012 г., доказателства за наличието на депо, както и заповедта във връзка с районирането на к.к“ Сл. Бряг“, в 7-дневен срок от днес.

Указва на административния орган, че носи доказателствената тежест относно реалното предоставяне на услугите за тбо и наличието на депо на територията на Община Несебър.

Задължава жалбоподателя да представи доказателства, че е обжалвал процесният аузд пред административния орган и жалбата е получена в община Несебър на 10.04.2017 г., в 7-дневен срок от днес.

Указва на жалбоподателя, че с оглед твърденията си в жалбата следва да ангажира допълнителни доказателства на основание чл.171, ал.4 апк, включително извършването на съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани в нарочна молба с препис за другата страна, в 7-сневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2018 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: