ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети октомври                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1894 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯГЛОК 2010 ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице Л..

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд. Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и да отмените  акта като незаконосъобразен. Моля в тази насока да вземете предвид изложените в жалбата съображения. В случай, че уважите същата, ще Ви моля да присъдите в тежест на приходната администрация направените от жалбоподателя по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като при постановяване на решението си съобразите мотивите, изложени в потвърдителното решение на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас. В съдебно заседание не се установиха факти, различни от тези, които е констатирал органът по приходите, поради което считам, че правилно е приложен материалният закон върху така установените факти.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: