ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 12.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1894 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГЛОГ 2010” ЕООД, редовно призован, явява се адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Поддържам и искането за експертиза и моля да бъде допусната такава.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете доказателствата към преписката.

Въпросите, зададени към експертизата, считам че в голямата си част са неотносими към предмета на спора, затова предоставям на съда. По отношение на първия въпрос ние не оспорваме, че при жалбоподателя процесните фактури са осчетоводени редовно. Считам въпроса дали има извършени плащания за неотносим, тъй като няма издадени фактури за авансови плащания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да допусне и поисканата съдебно-счетоводна експертиза, при следните уточнения: Вещото лице да даде отговор на въпроса по т. 1 от молба на л. 13 от делото в частта, касаеща доставчиците на дружеството-жалбоподател, тъй като осчетоводяването на процесните фактури при жалбоподателя не се спори от ответника. Отговор на въпроса по т. 2 не следва да бъде даван, тъй като същият е неотносим към спора. Не следва да бъде отговаряно и на въпроса по т. 4, тъй като сумите по процесните фактури като данъчна основа и ДДС не се спорят от ответника. В този смисъл, при отговор на вещото лице по въпрос 1 и въпрос 3, с който да бъдат констатирани факти, от които жалбоподателят ще черпи положителни за себе си права, би могъл да предпостави извод за цялостна незаконосъобразност на акта, т. е. за липса на задължения за жалбоподателя по ЗДДС за спорния период м. септември 2013 г., но не и да предпостави евентуално възможност за изменение на ревизионния акт, пак защото, както вече бе посочено, сумите по фактурите така, както са отразени в тях като данъчна основа и ДДС, не се спорят от ответника.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде отговор на въпрос № 1 в частта, касаеща доставчиците на жалбоподателя и въпрос № 3, формулирани в молба, намираща се на л. 13 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 600 лева, които да бъдат внесени от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.02.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: