РЕШЕНИЕ

 

№   1697           10.10.2018 година     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесети септември, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар: Биляна Недкова

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 1893 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

            Образувано е по касационна жалба от М. Г. Х., в качеството си на ЕТ „Хера – Мария Хаджиангурова“ с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.4, ет.5, ап.28 против решение № 690/29.05.2018г. постановено по а.н.д. № 865/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № ЖСЦ-16 от 09.02.2018г. издадено от главен директор на Главна дирекция Надзор на пазара при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което на касатора за нарушение на чл.11, ал.1 и ал.3 във вр. с чл.16 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (Наредбата), на основание чл.53а от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

            В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и е необосновано – касационни основание по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и на НП.

            В съдебно заседание, касаторът редовно призован, се представлява от процесуален представител, който поддържа касационната жалба.

            Ответната страна – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, редовно уведомена, не изпраща представител.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

            Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

            Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

            С наказателното постановление, касаторът е санкциониран за това, че при извършена на 07.11.2017г. проверка в търговски обект – книжарница „Интелект“, намираща се в гр.Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.108, стопанисвано от ЕТ „Хера – Мария Хаджиангурова“, предлага детска играчка – спинер – марка: необозначена, модел: необозначен, изработена от метал, трилъчева форма, сребрист на цвят, задвижван с 1 бр. лагер и елипсовидни отвори  около него. Продуктът е в метална опаковка без нанесени надписи върху нея. Наличност в търговския обект – 1бр., цена 9,00 лева.

            Гореописания продукт попада в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета на основание чл.7, ал.1 от ЗТИП. Касаторът, в качеството си на търговец по смисъла на §1, ал.1, т.6 от ДР на Наредбата, като е предоставил за продажба описания продукт без партиден или сериен номер, както и номер на типа или на модела или друг елемент, който да идентифицира играчката е извършил нарушение на чл.11, ал.1 и ал.3 вр. с чл.16 от Наредбата.

            За констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), който е предявен и подписан от представляващото търговеца лице. Въз основа на АУАН е съставено процесното НП.

            За да постанови оспореното решение, въззивния съд е приел, че в хода на административно-наказателното производство са спазени изискванията на ЗАНН. По същество, съобразно събрания по делото доказателствен материал, районният съд счита, че безспорно се установява извършеното нарушение, поради което правилно е ангажирана отговорността на търговеца. Не намира, че деянието е маловажно. По отношение на размера на наложената санкция приема, че като наложена към минимума съответства на обществената опасност на деянието.

            Така постановеното решение е неправилно.

            Настоящият касационен състав изцяло споделя мотивите изложени в оспореното съдебно решение, че наказателното постановление не страда от процесуални пороци. Счита, обаче, че същото е постановено при неправилно приложение на материалния закон, като съображенията за това са следните:

            По делото няма спор, че при извършена на 07.11.2017 г. проверка в търговски обект – книжарница „Интелект“, намираща се в гр.Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.108, стопанисвано от ЕТ „Хера – Мария Хаджиангурова“, било установено, че се предлага детска играчка – спинер – марка: необозначена, модел: необозначен, изработена от метал, трилъчева форма, сребрист на цвят, задвижван с 1 бр. лагер и елипсовидни отвори  около него. Продуктът е в метална опаковка без нанесени надписи върху нея. Наличност в търговския обект – 1бр., цена 9,00 лева.

            Въз основа на тези факти съдът установи, че срещу касатора са били издадени две наказателни постановления, а именно НП № ЖСЦ-15 от 11.01.2018г. и процесното НП № ЖСЦ-16 от 09.02.2018г.

            С първото наказателно постановление търговеца е бил санкциониран за нарушение на чл.4б,  т.2 от ЗТИП и на основание чл. 52б от ЗТИП му е била наложена санкция, в размер на 250 лева и за нарушение на чл. 4б, т. 1 от ЗТИП - имуществена санкция, в размер на 250 лева на основание чл. 52г от ЗТИП. Това наказателно постановление, въпреки липсата на нарочно отбелязване върху него за влизането му в сила, по делото не са налице данни, че същото е било оспорено по съдебен ред, напротив касаторът представя преводно нареждане, според което санкцията е била доброволно изплатена като се излагат и твърдения, че НП не е било оспорено и същото е влязло в сила.

            С второто по ред НП имуществената санкция е наложена на основание чл.53а от ЗТИП за нарушение на чл. 11, ал. 1 и ал. 3 във вр. с чл.16 от НСИОСИ.

При тези факти съдът намира, че второто наказателно постановление № ЖСЦ-16 от 09.02.2018г. е издадено в нарушение разпоредбата на чл. 17 от ЗАНН. Тази норма сочи, че никой не може да бъде наказан повторно за административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в сила наказателно постановление или решение на съда. Т.е в случая е нарушен основен принцип на правото, а именно, че никой не може да бъде наказан два пъти за едно и също деяние, за зачитането на който следи и ЕСПЧ. В делото MILENKOVIĆ с-у Сърбия (Application no. 50124/13). Съдът е имал възможност да поясни, че забраната за повторно преследване бива нарушена и в случаите, когато се касае за различни производства, ангажиращи различни наказателни норми, но основани на общи, т.е. идентични факти. В случая този факт е продажбата на една играчка, неотговарящата на изискванията на ЗТИП. След реализиране на административнонаказателната отговорност по първото НП, второто производсво се явява е недопустимо и незаконосъобразно.

            В настоящият казус, въз основа на описаните по-горе факти, административнонаказателната отговорност на касатора вече е била ангажирана, като е била извършена преценка за осъществени състави на нарушения по чл.52б и чл. 52г от ЗТИП. По отношение на тези две норми санкционната разпоредба на чл. 53а от ЗТИП е обща. Тя се прилага само тогава, когато се констатират други нарушения на наредбите по чл. 7, за които нарушения законодателят не е въвел специални състави на нарушения. Тази разпоредба може да бъде приложена тогава, когато въз основа на установените факти не може да бъде направена преценка за осъществен друг състав на нарушение, регламентирано в  Глава шеста от закона.

            По изложените съображения касационният съд намира, че като е потвърдил наказателно постановление № ЖСЦ-16 от 09.02.2018г. първоинстанционния съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

            Поради тези съображения и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

 

            ОТМЕНЯ решение № 690/29.05.2018г. постановено по а.н.д. № 865/2018г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо него постановява:

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление ЖСЦ-16 от 09.02.2018г., издадено от главен директор на Главна дирекция Надзор на пазара при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на касатора за нарушение на чл.11, ал.1 и ал.3 във вр. с чл.16 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, на основание чл.53а от Закона за техническите изисквания към продуктите е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                

           

                                                           ЧЛЕНОВЕ  1.

           

                                                                                   2.