ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1893 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Х.Т., редовно призован, се представлява от адвокат Е., преупълномощен от адвокат В., която е надлежно упълномощена от жалбоподателката да я представлява.

За ответника директор на ТП на НОИ Бургас, се явява юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против решение № 1040-02-72/29.06.2017г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 021-00-1845-1 от 06.06.2017г. и разпореждане № 021-00-1845-2 от 06.06.2017г. на ръководителя на осигуряване за безработица при ТП на НОИ Бургас, с което на жалбоподателката е отпуснато обезщетение от 19.04.2017г. до 18.04.2018 г. в размер на 18,34лв. дневно, а с второто разпореждане е спряно изплащането на отпуснатото парично обезщетение за безработица считано от 19.04.2017г. до 18.04.2018г. и е възобновено изплащането от 19.05.2017г. до 18.05.2018г. в размер на 18.34лв. дневно.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка.

Считам, че са налице неправилни изчисления от математичен характер във връзка с изчисляване на среднодневното възнаграждение, което влияе на фонд безработица и в тази връзка моля да допуснете съдебно-счетоводната експертиза с въпроси, формулирани в молба от адвокат В..

Тъй като изискването на закона е да се определи среднодневен доход, брой работни дни за този период, при получения среден доход умножен по 60%, може да се изчисли точния размер и ако не е така, то следва да се върне преписката на органа за издаване на ново разпореждане. Считаме, че от административния орган неправилно са определили размера на дохода, върху който са направени осигурителни вноски.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Противопоставям се на искането на представителя на жалбоподателката за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, тъй като в настоящия случай спорът е правен и е свързан с прилагането на Регламента. Взети са осигурителния доход, както гласи регламента, от последното трудово правоотношение.

В случай, че допуснете експертиза, моля да ми дадете срок за становище.

АДВОКАТ Е.: Изразявам несъгласие с колегата, че прилагането на §2 на чл. 62 е обосновано от §1 на същия член, който казва, че в случая чл.54 от КСО има предимство и се изчислява 24 месечния доход. Това в настоящия случай не е направено и считаме, че има неправилно определен размер на възнаграждението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от делото.

 

Съдът, след като се запозна с всички възражения изложени в жалбата, както и със становището на жалбоподателката, изразено от нейния процесуален представител по повод на пороците на оспорения административен акт и като взе предвид мотивите в този административен акт, които са дали основание на органа да го постанови, счита, че спорът между страните е правен и се състои в това какво е действително постановеното от чл. 62, §2 във вр.§1 от Регламент 883/2004г. на ЕП и Съвета, което се пренася върху решението, взето от административния орган, да определи среднодневното парично обезщетение за безработица само въз основа на данните от последния работодател, без да се позовава на осигурителния доход на лицето за 24 месеца назад.

Воден от тези мотиви съдът счита, че по делото не е необходимо да се изчислява точния размер на паричното обезщетение, което би се следвало, ако този размер беше определен на базата на осигурителния доход на жалбоподателката взет за 24 месеца назад преди 19.04.2017г. Това е така, защото в зависимост от различните правни тълкувания, които съдът ще възприеме, той може да отхвърли жалбата, ако е приеме, че административният орган правилно е приложил материалния закон, или да отмени обжалвания административен акт и да върне преписката на органа с указания за това как би следвало да се приложи съответно релевантния материален закон. Не е в правомощията на съда да определя друг размер на обезщетението. По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводната експертиза с поставени четири въпроса в нарочна молба, касаещи преизчисляване размера на процесното обезщетение.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Е.: Моля да уважите жалбата по изложените в нея доводи и съображения. Считаме, че административният орган неправилно е приложил материалния закон - би следвало да бъде приложен чл. 62, §1 от Регламент 883/2004г. на ЕП и Съвета, която препраща към националното законодателство. В случая няма спор по отношение трудовия стаж на жалбоподателката, нито има спор по получаването на трудови възнаграждения за този период 24 месеца назад. Спорът е изместен по двата параграфа по приложението на чл.62 от Регламент 883/2004г. на ЕП и Съвета.

Моля съдът да уважи жалбата и да върне преписката на административния орган с указания за правилното прилагане на закона.

Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски, включващи държавна такса и адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ Бургас, тъй като считам, че то е правилно, законосъобразно, като не са допуснати процесуални нарушения при неговото постановяване и е издадена в пълно съответствие с материалния закон.

Изчисляването на паричното обезщетение за безработица на жалбоподателката правилно е извършено при прилагането на чл.62, §2 във вр.§1 от Регламент № 883/2004г. на ЕП и на Съвета от 29.04.2004г. за координация на системите за социална сигурност. При отчитане изключително на трудовото възнаграждение получавано от осигуреното лице при последната му работа на трудовото правоотношение, а последното трудово правоотношение е това с осигурителя „Сезам трейд – 1“ ЕООД, гр. Поморие за периода от 03.04.2017г. до 19.04.2017г., и в този смисъл правилно, от това получавано от него трудово възнаграждение, е взето като осигурителен доход, въз основа на който се отпуска обезщетението за безработица. Такава е и константната практика на ВАС, поради което и моля за решение, с което да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.17 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: