ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 08.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1893 по описа за 2014 година.                  

   

    На именното повикване в 14:52 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.К., редовно уведомена от преди, се представлява от адвокат Л. А. К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.Ч.А..

 

СТРАНИТЕ: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. от 25.06.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. – 73 години, българска гражданка, неосъждана, образование висше, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение със скица и три броя снимков материал към него, които поддържам.

По делото няма данни, но по думите на жалбоподателката знам, че пристройката-тераса към втория етаж на масивната жилищна сграда е построена около 1990година, когато е извършен основния ремонт, но кога е завършен не мога да кажа.

 

АДВОКАТ А.: Вещото лице да посочи, за коя тераса става въпрос, за тази която е високо с колоните ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Заключението ми се отнася за терасата непосредствено под покривното пространство, на втори етаж, подпряна със стоманобетонна колона на входно антре. Това антре не се вижда на снимките, които съм приложила.

 

АДВОКАТ А.: Имали някакви документи за построяването?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В констативните актове на ТД „Приморие“ се казва, че е строена някъде 1996 година, но просто пак е по данни на жалбоподателката. Ходих в ТД „Приморие” и не открих документи за построяване. Визата е от 1988 година. Има одобрен проект  през 1990 година, през която година е издадено и разрешение за строеж, за основен ремонт и преустройство и е почнал строежа, но в какви рамки е приключил не знам. Няма документи в общината дали е приет дори основния ремонт.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А. в размер на 300 лева, платими от внесения на депозит (л.78).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ А.: С оглед на това, че няма информация  в преписката в общината, а днес се установява, че липсват такива и от изявлението на вещото лице, моля да ни бъде допуснат свидетел за да установим годината на изграждане на тази тераса, с оглед твърдението, че тази тераса, като вид строителство е търпимо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Възразявам на искането за допускане на гласни доказателства, като считам, че е ирелевантно към предмета на производството, което е по контрола на издаден отказ на главния експерт за  узаконяване на процесния строеж-тераса. В случая не става въпрос за административни производства, нито на такова по чл.178 от ЗУТ, нито по чл.225 от ЗУТ, с оглед на които да е релевантно значението за годината на построяването на пристройката. Очевидно е, че е започнало производство по узаконяване по §127 от ЗУТ, където са дадени възможност незаконните строежи да се узаконят и да се  изследват възможностите за узаконяване и именно в това производство е поставен процесния отказ и оставена в сила заповедта. Основанията в отказа не са свързани с годината на построяване на пристройката.

 

АДВОКАТ А.: Правя възражение относно изразеното становище на процесуалния представител на ответника за недопускане на исканите от нас гласни доказателства, тъй като производството по чл.225 от ЗУТ е последващо такова след отказа за узаконяване и ще започне за нас евентуално, ако не се установи търпимост. Ще започне евентуално производство, което е излишен процес за събарянето на един незаконен строеж. Освен това законосъобразността на тази сграда е свързана с нейната търпимост и с гласните доказателства ще установим тази търпимост, поради което искането ни е относимо към предмета на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Възразявам по изразеното становище, търпимите строежи са незаконни.

 

Съдът счита, че днес заявеното доказателствено искане от процесуалния представител на жалбоподателя, следва да бъде оставено без уважение, тъй като видно от оспорваната заповед, както и в разпоредителната му част установяването на годината на изграждането на пристройката не би имало правно значение за настоящото производство,  а евентуално в друго последващо такова в случай, че бъде проведено. В този смисъл възражението на процесуалния представител на ответника се споделя от съда, тъй като в настоящото съдебно производство не следва да бъдат събирани доказателства, които биха могли да бъдат относими за евентуално бъдещо производство, което е неизвестно дали ще бъде проведено.

В този смисъл съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на адвокат А. за допускане на гласни доказателства.

 

АДВОКАТ А.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ А.: От името на моята доверителка, моля да  постановите решение, с което уважите жалбата като бъде отменен оспорвания административен акт, като подробни съображения за това сме изложили в жалбата, които поддържаме и моля да имате предвид посочените от вещото лице в заключението и днес констатации.

Съобщенията по делото моля да бъдат изпращани на адреса на който са били изпращани досега.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна. В кориците по делото, както и изслушаното заключение на вещото лице се съдържат достатъчно основания относно невъзможността да бъде узаконен установения строеж пристройка-тераса, а именно същия натоварва конструкцията на сградата, увеличава разгънатата застроена площ и е в отклонение на действащия ПУП. Всички тези предпоставки са мотивирали главния архитект да постанови отказ за узаконяване на декларирания незаконен строеж и като е намерил същия този отказ за правилен и законосъобразен началника е постановил заповед, която моля да оставите в сила и ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:04часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: