ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 25.02.                                                                                 рад  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1893 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.К., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Г.К. против заповед № ДК-10-ЮИР-32/02.07.2014година на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е отхвърлена жалба вх.№94-01-41451/5//24.03.2014година и оставено в сила решение № П-01/28.01.2014година, по същество мотивиран отказ за узаконяване на строеж „Пристройка-тераса към втори етаж на масивна жилищна сграда”, находяща се в имот с идентификатор по КК на гр.Бургас 07079.609.183, УПИ ХХІV-2026, кв.65 по плана на ЦГЧ, ул.Войнишка 20.

С жалбата се иска назначаване на съдебно-техническа експертиза, с формулирани в нея въпроси.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 1846/23.02.2015 година от жалбоподателката Е. К., в която заявява, че поддържа направеното искане в жалбата за допускане на съдебно-техническа експертиза, като формулира въпроси към нея.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.154 от ГПК съдът указва на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

Съдът връчва препис от молбата на жалбоподателката на процесуалния представител на ответника за запознаване и изразяване на становище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Административната преписка е представена в цялост и моля да се приеме. Запозната съм с молбата, с която се иска допускане на  съдебно-техническа експертиза и не възразявам да бъде допусната. Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като доказателства по делото;

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, поставени в жалбата и молба вх. № 1846/23.02.2015 година, при първоначален депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи по делото съответният платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза З.Ч.А., адрес, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, което да бъде призовано след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 20.05.2015 година от 13.30 часа, за която дата и час ответника уведомен чрез юрисконсулт А. от днес, а жалбоподателя по чл.137, ал.7 от АПК..

 

При липса на документ за внесен депозит в определения двуседмичен срок делото да се докладва в закрито заседание.

 

Да се призове вещото лице след представяне на документ за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:03 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: