ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 03.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на трети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                     

              

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1893 по описа за 2014година.                  

   

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.К., редовно призована, призовката е получена на 13.10.2014година лично, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛА молба вх.№9120/02.12.2014година от К.Г.К. с искане да не се дава ход на делото, поради внезапно заболяване и невъзможността да организира защитата си, за което е приложен болничен лист от 02.12.2014г.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

Съдът предоставя молбата на жалбоподателя на ответника за изразяване на становище по ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да бъде даден ход на делото, тъй като видно от представената молба се установява, че жалбоподателката не е била в невъзможност да организира защитата си, а именно да упълномощи адвокат, който да я представлява в днешното съдебно заседание. В жалбата са направени доказателствени искания и оглед процесуална икономия, моля да се даде ход на делото.

 

Съдът приема, че за днешното съдебно заседание са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като са изпълнени предпоставките по чл.139 ал.1 АПК. В настоящия случай жалбоподателката е представила доказателства и макар в представения болничен лист да не е отразено, че лицето не може да се яви пред съдебните власти, то съобразявайки, че по делото няма данни К. да има юридически знания, този пропуск не следва да има негативни правни последици за организиране правото й на защита. Съдът намира, че към настоящия момент няма основания да приеме, че е налице злоупотреба с процесуални права от страна на жалбоподателката, като счита за неоснователно възражението на процесуалния представител на ответника за даване на ход на делото, тъй като е имала възможност страната да ангажира адвокат. Към настоящия момент не е представено пълномощно за представител на жалбоподателката по делото, поради което и съдът приема, че препятствието, изразявайки се в настъпило внезапно заболяване, е такова по смисъла на чл.139, ал.2 от АПК.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.02.2015г. от  14.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Да се ИЗПРАТИ нарочно съобщение до жалбоподателката, че до следващо съдебно заседание следва да предприеме необходимите  действия по процесуалното й представителство пред съда по настоящото производство, като я уведомява, че до датата на следващото съдебно заседание има възможност да упълномощи лице, което да я представлява пред съда при невъзможност да се яви лично. Да се впише също, че при непредприемане на съответните действия по упълномощаване на представител, съдът ще приеме, че не са налице пречки за даване ход на делото в следващото открито съдебно заседание. Указва на жалбоподателката, че при повторно искане от нейна страна  делото може да бъде отложено по изключение само на друго основание, ако с оглед на всички обстоятелства съдът прецени, че не е налице злоупотреба с право.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.57часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: