ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1892 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.П.П., редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото с придружително писмо вх. № 11560/15.12.2016 г. документи, представени от пълномощника на ответника и изискани от съда с определение от  26.10.2016 г. – ревизионен акт за начет с вх. № 1638/20.09.1995 г. и разпореждане от 20.09.1995 г., подписано от началник на РУСО – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ М.: Госпожо съдия, аз се запознах с доказателствата и моля да бъдат приети. Други доказателства няма да сочим.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника с посоченото по-горе придружително писмо, и предвид  липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника с придружително писмо вх. № 11560 от 15.12.2016 г. – ревизионен акт за начет с вх. № 1638/20.09.1995 г., съставен на кооперация „Аграфакт“ – с. Факия и разпореждане от 20.09.1995 г., подписано от началник на РУСО – гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо съдия, ще Ви моля да уважите жалбата на моя доверител. Въпреки, че  ревизираният период е от м. януари 1993 г. до м. декември 1995 г., фактът, че жалбоподателят е полагал труд в земеделската кооперация „Арофакт”, считам, че е безспорно установен от удостоверението, което е приложено към цялата преписка от ответната страна, от което е видно, че той е полагал труд като багерист, за който му е призната втора категория.

Ще Ви представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите подадената жалба без уважение. Считам, че от представените по делото писмени доказателства се установи, че няма безспорни доказателства за обстоятелството, че за посочения в удостоверението период от време жалбоподателят е осъществявал трудова дейност в Земеделска кооперация „Агрофакт“ – с Факия.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: