ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети декември                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1892 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят С.В.А. - редовно уведомена се явява лично и с адв. Н. от АК Варна  – представя пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юк. М. – представя пълномощно.

Явява се вещо лице Д.Й.Х..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице вх.№ 9121/02.12.2014г., което е в срока по чл.199 ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилите доказателства от жалбоподателя - 17 броя фактури с молба вх. № 9122/02.12.2014г.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на С.В.А. ***   против Ревизионен акт № 021400494/28.05.2014г., издаден от началник сектор „Ревизии” и главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 235/20.08.2014г. на Директора на Дирекция „ОДОП” – гр.Бургас. 

 

Адв. Н.: Поддържам изцяло жалбата. Представям и моля да приемете ясно копие на втора страница от Акт за  регистрация по ЗДДС № 02042100017456/29.09.2012г., за да се види датата на регистрация по ЗДДС, тъй като по делото копието не е ясно точно в тази част.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. М.: Оспорвам жалбата. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Д.Й.Х. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

Адв. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС:  Какъв е облагаемия оборот на лицето за месец май 2010 г. и месец април 2011 г., съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да отговоря, не ми е поставена такава задача към експертизата.

 

ВЪПРОС: Какъв следва да е облагаемият оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС за месец януари - март 2011 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да отговоря, не ми е поставена такава задача към експертизата.

 

ВЪПРОС: Коя стойност по фактурата следва да се отчита като облагаем оборот ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Нетната стойност по фактурата.

 

ВЪПРОС: Съгласно коя норма на закона са определени тези стойности, които са посочени в таблицата на стр. 3 от заключението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да посоча коя е точната законова норма.

 

ВЪПРОС: Кажете принципа, по който се определя облагаемият оборот за регистрация по ДДС -  какво точно се взема като стойност и за какъв период?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Начисленият оборот за последните 12 месеца.

 

ВЪПРОС: Как се определя облагаемия оборот по ЗДДС?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Облагаемият оборот се определя съгласно начислените обороти по фактури и други издадени документи.

 

ВЪПРОС: За какъв период от време?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  За последните 12 месеца, като датата се взема за основа.

 

ВЪПРОС: Установило ли е вещото лице отпадането на основание за регистрация през регистрирания период?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не ми е поставена такава задача.

 

ВЪПРОС: За периода месец май 2011г. и месец април 2012г., какъв е облагаемият оборот на лицето и дали е налице основание за дерегистрация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не ми е поставена такава задача. При отговор на въпрос № 4 съм имал предвид датите на периода.

 

ВЪПРОС: Какъв е облагаемият оборот за периода месец ноември 2011г.- месец октомври 2012г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това е въпрос на калкулация.

 

Юк.М.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението на вещото лице, тъй като смятам, че въпросите са зададени некоректно и вещото лице не е посочило конкретните размери на издадените фактури от лицето по периоди. Нямам искане за поставяне на допълнителни въпроси. Да се приключи събирането на доказателствата.   

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, както и 17 бр. фактури представени от жалбоподателя с молба вх.№ 9122/02.12.2014г.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 500,00лв. на 10.12.2014г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Н.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да не кредитирате въпросите на ответната страна, зададени по съдебно-счетоводната експертиза, тъй като бяха поставени на нови задачи към вече изготвената експертиза и съответно не касаят поставените задачи и свършената работа по експертизата. Заключението е обследвало периодите както следва и е пълно точно и коректно. Моля да уважите жалбата на доверителката ми, която е против Ревизионен акт № 021400494/28.05.2014г. и съответно срещу Решение № 235/20.08.2014г. на Директора на Дирекция „ОДОП” – гр.Бургас.

Моля да постановите решение, с което да отмените процесния ревизионен акт и потвърждаващото го решение по съображения подробно изложени в жалбата, които се потвърдиха от приетата съдебно-счетоводна експертиза.

Моля да ни присъдите съдебно деловодните разноски по списък, който Ви представям. Ще представя подробни писмени бележки.

 

Юк. М.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жабата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, което поддържаме изцяло.

Моля да ни присъдите  юрисконсултско възнаграждение в размер на 1124,00 лв.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам какво да добавя. Присъединявам се към становището на моя процесуален представител.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25  часа.

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: