Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1729                      12.10.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На двадесети септември,                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

Секретаря: С.А.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1890 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на юрисконсулт С. Ангелова в качеството й на процесуален представител на главния директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), срещу решение № 374 от 23.03.2018г., постановено по НАХД № 6249 по описа за 2017г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № ДДГ-19 от 13.12.2017г., издадено от главния директор на ГДНП към ДАМТН, с което на „Баумакс България“ООД, ЕИК-131313550, гр.София, р-н Кремиковци, бул.В. Вазов №83, за нарушение на чл.9, ал.2, т.2 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, обн. ДВ, бр.78 от 07.10.2011г. (НСИОСТОН), на основание чл.53а, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), е наложено административно наказание имуществена санкция в размер от 1000 лева.

Касаторът не споделя мотивите на съда обосновали отмяна на издаденото НП, като излага подробни доводи допусната грешка в посоченото основание на което е наложена санкциятачл.53а, ал.1 от ЗТИП, вместо погрешно посочения от районния съд чл.52а от същия закон. Заявява също липсата на допуснати съществени процесуалния нарушения при издаването на акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и НП, както и съответствието им с приложимите материални закони. С жалбата се прави искане за отмяна на оспорения съдебния акт и потвърждаване на НП. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът „Баумакс България“ООД, чрез представляващата го пред съда адв.Марков, оспорва жалбата и пледира за оставянето й без уважение. Счита оспореното съдебно решение за правилно и законосъобразно.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

Административен съд - Бургас в настоящия си състав, като прецени допустимостта и основателността на подадената до него жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С обжалваното решение Районен съд - Бургас е отменил НП № ДДГ-19 от 13.12.2017г., с което на „Баумакс България“ООД, за нарушение на чл.9, ал.2, т.2 от НСИОСТОН, на основание чл.53а, ал.1 от ЗТИП, е наложена имуществена санкция в размер от 1000 лева. В хода на съдебното следствие е установена следната фактическа обстановка: На 09.08.2017г. инспектори в ДАМТН извършили проверка в търговски обект – магазин 266, Бургас, намиращ се в гр.Бургас, гл.път Бургас-София, 4-ти км., стопанисван от дружеството-жалбоподател, при която било установено, че 1бр. транспортируема стоманена бутилка за LPG за многократно пълнене, с производител МСМ ГАЗ и дистрибутор „Валерий С&М Груп“АД-Варна, произход – България и цена 69,99лв., която попада в обхвата на НСИОСТОН, приета на основание чл.7, ал.1 от ЗТИП, се предлага без сертификат за съответствие. На 04.09.2017г. бил издаден и АУАН, в който е посочено, че „Баумакс България“ООД в качеството му на дистрибутор по смисъла на § 1, т.3 от ДР на НСИОСТОН, като е предоставил на пазара гореописания продукт без сертификат за съответствие, е извършило нарушение на чл.9, ал.2, т.2 от НСИОСТОН. Срещу акта постъпило писмено възражение от „Баумакс България“ООД към което е приложен изискуемия сертификат за съответствие. Наказващият орган не се съобразил с направеното възражение и представения сертификат, поради което издал процесното НП, в което нарушението е описано по същия начин както в акта и е квалифицирано като такова по чл.53а, ал.1 от ЗТИП. В постановлението изрично е посочено, че представянето на сертификат на по-късен етап след проверката не променя констатациите направени от нея. Пред районният съд е разпитан актосъставителят, който е заявил, че по време на проверката при искане на контролните органи за представяне на сертификата, управителят на магазина не успял да го покаже, опаковка не била намерена, а видимо си личало, че документите са били залепени с тиксо към бутилката, но липсвали.

За да постанови решението си съдът намерил, че при издаването на НП неправилно бил приложен материалният закон. Нарушението следвало да бъде квалифицирано като такова по чл.52в от ЗТИП, като неправилно съдът е приел, че дружеството е било санкционирано по чл.52а, ал.1 от ЗТИП, вместо изрично посочения в постановлението – чл.53а, ал.1 от ЗТИП. На това основание районният съд е отменил атакуваното пред него НП.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящата съдебна инстанция не споделя изводите на първоинстанционния съд довели до отмяна на наказателното постановление. При изяснената по делото фактическата обстановка, съдът намира доводите на касатора изложени в сезиращата касационна жалба за основателни. Районният съд е събрал относимите по делото доказателства, установил е всички релевантни за спора факти, но е постановил неправилно съдебно решение, като погрешно е посочил правната норма по която е наложено наказанието – вместо вярната разпоредба на чл.53а, ал.1 от ЗТИП, е посочил такава, каквато в действителност няма връзка с настоящото нарушение, а именно чл.52а, ал.1 от ЗТИП, като от това е направил друг погрешен извод – че за нарушението приложение следва да намери разпоредбата на чл.52в от ЗТИП. Последната касае липсата на декларация за съответствие, която е различно от установената в настоящия случай липса на сертификат за съответствие.

С оглед на изложеното, обжалваното съдебно решение като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество, като се потвърди наказателното постановление, тъй като при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и при издаването на оспореното наказателно постановление, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице. Безспорно е установено допуснатото от „Баумакс България“ООД нарушение на чл.53а, ал.1 от ЗТИП предвиждащ, че за други нарушения на наредбите по чл.7 от този закон и/или на мерките по прилагането по чл.26а, виновните лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лева или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лева. Наредба по чл.7 от ЗТИП е визираната НСИОСТОН, която в своя чл.9, ал.2, т.2 предвижда, че преди да предоставят транспортируемо оборудване под налягане на пазара, дистрибуторите проверяват, че то се придружава от сертификат за съответствие и от адреса за контакт по чл.8, ал.5. В хода на настоящата проверка контролните органи са установили, че процесната бутилка за LPG се е предлагала без сертификат за съответствие в магазина на дружеството. Представянето на сертификат на по-късен етап след проверката не е основание да се приеме, че не е налице осъществен състав на нарушение, тъй като законът изисква сертификатът да е наличен при предлагането, което не е било осъществено. Неоснователно е и възражението на дружеството направено в жалбата до районния съд, че дистрибутор на бутилката е „Валерий С&М Груп“АД-Варна, предвид посочването в НП. „Баумакс България“ООД също се явява дистрибутор по смисъла на § 1, т.3 от ДР на НСИОСТОН, тъй като то е юридическо лице, установено в Европейския съюз, различно от производителя или вносителя, което е предоставило транспортируемо оборудване под налягане или части от него на пазара. В случая това предлагане на пазара се е изразило чрез предлагането на бутилката за LPG в проверения магазин на дружеството и то без изискуемия сертификат. Наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на закона и съдържа необходимите реквизити. Наложеното наказание правилно е индивидуализирано в рамките на законоустановения минимален размер. Съдът не възприема доводите за наличие на предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Очевидно в случая се касае за типично нарушение по чл.9, ал.2, т.2 от НСИОСТОН и не са налице обстоятелства, които да обуславят квалификация като маловажен случай. Това налага потвърждаване на наказателното постановление като законосъобразно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2, вр. чл.218 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд - гр.Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 374 от 23.03.2018г., постановено по НАХД № 6249 по описа за 2017г. на Районен съд - Бургас и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ДДГ-19 от 13.12.2017г., издадено от главния директор на ГДНП към ДАМТН, с което на „Баумакс България“ООД, ЕИК-131313550, гр.София, р-н Кремиковци, бул.В. Вазов №83, за нарушение на чл.9, ал.2, т.2 от НСИОСТОН, на основание чл.53а, ал.1 от ЗТИП, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер от 1000 (хиляда) лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

 

                          2.