ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1890 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:48 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.К.П., редовно призован, се явява лично.

За ответника кмет на община Приморско, редовно призован, не се явява представител.

 

СЪДЪТ констатира, че с административната преписка, с която органът е препратил към съда жалбата на И.П. против мълчаливия отказ на кмета на Община Приморско е представено решение № 555/20.06.2016г. на кмета на община Приморско и приложени към него доказателства, във връзка с направеното от жалбоподателя искане по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

С посоченото решение административният орган е разрешил на И.К.П. да се даде пълен достъп до исканата обществена информация, направена със заявление № 94-00-2053/30.05.2017 до кмета на Община Приморско. Към решението е представено писмо, адресирано до И.П. от кмета на общината, четири броя разрешения за поставяне на преместваем обект и две скици.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Не съм се запознал с делото преди съдебното заседание и не знаех, че такова решение съществува. Не съм получавал съобщение от общината за издаването на това решение, за това не съм ходил до общината да получа решението и предоставената с него информация.

Моля да ми присъдите направените разноски.

 

Съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даден, тъй като с административната преписка са изпратени доказателства, от които се удостоверява, че заявлението на жалбоподателя, депозирано до кмета на община Приморско по ЗДОИ е удовлетворено. Административният орган е издал решение № 555/20.06.2016г. на кмета на община Приморско, с което е разрешил предоставянето на пълен достъп на И.П. до исканата обществена информация, свързана с посочените от него имоти и към решението са представени на хартиен носител исканата информация.

По тази причина съдът счита, че с издаване на това решение е отпаднал правния интерес на жалбоподателя да обжалва мълчалив отказ на кмета на община Приморско да се произнесе по неговото заявление, тъй като произнасянето е на лице и то е позитивно.

Поради изложените мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК производството по делото следва да бъде прекратено.

С оглед направеното искане в съдебно заседание за присъждане на разноски, такива следва да се присъдят в полза на жалбоподателя в размер на 10 лв., представляващи платената по делото държавна такса.

По изложените съображения и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П. от гр.Китен, с адрес за кореспонденция гр. Царево, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №3, против мълчалив отказ на кмета на община Приморско да се произнесе по заявление вх.№ 94-00-2053/30.05.2017г. за достъп до конкретна обществена информация, описана в заявлението.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1890/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на И.К.П. направените разноски в размер на 10 лв.

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок, който за жалбоподателя тече от днес, а за ответника от датата на съобщаването.

 

Съдия:

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.56 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: