ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи март                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1890 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.58 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.С.С., редовно призован, се явява лично.

За ответника - изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, няма представител.

Явява се вещото лице Д.С..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Г-н С. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 30.03.2015г. по делото е постъпило становище от ответника, което представлява мнение на страната по съществото на спора.

 

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 23.03.2014г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д.С.С., 48 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност,която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Поддържам заключението, което съм представила.

 

Г-н С. – Въпроси към вещото лице нямам. Въпросът за мен, който имам и стои пред мен е, че на мен не ми е ясно как стана недопустим слой пасището, след като три години беше допустим, четвъртата недопустим и после пак допустим.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Всички данни, които съм посочила в заключението си са в хектари. От заявените 11,34ха, 0,55 ха са извън допустимия слой, които представляват храсти. Извън допустимия слой са 32,55ха.

Този допустим слой е бил обявен и по времето, когато е можело да се възрази, няма възражение. Преценили са, че на тези места има повече от допустимото храсти. Според тях не било достатъчно почистено. За тази същата територия предходната година е бил допустим слой, а тази година, за кампания 2013г., е извън допустимия слой, а за 2014г. не знам.

ВЪПРОС на СЪДА – Към кой момент определят тази допустимост на слоя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – В същата година, те го определят за кампания, но не се определят за календарна година. Заповедта е от м.декември, тази заповед е преди това. Тяхното обяснение е, че заповедта е обявена и не е обжалвана от жалбоподателя. Той се изготвя този слой върху фотоснимки, изработва се ортофотокарта, ортофотоплан. Всяка година се правят актуални снимки.

ВЪПРОС на СЪДА – А тези снимки, по които е прието, че е недопустим слоя кога са правени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Не мога да кажа кога са правени снимките. Жалбоподателят няма двойно заявени площи, има проблем само със слоя, с допустимия слой. Двойно заявените площи са изчистени още преди това.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 350лв., от които 280лв. са внесени под формата на първоначален депозит.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да внесе останалите 70лв. по сметка на АСБ, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

Да се издаде РКО за вече внесената сума, след което да се издаде втори РКО.

 

Г-н С. – Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Г-н С. – Аз просто не мога да приема, не приемам каквото става в момента. Това пасище го работя вече 7 години. Когато го получих това пасище имаше тръни, високи колкото тази стая. Тогава се сдружаваха селата и аз направих сдружение и получихме обща сума. Аз наех хора от селото и започнахме да почистваме пасището. Първата година имахме проблеми с пасището, пасището не беше оправено както трябва. Тогава ме извикаха в София, това е 2009г. и ми казаха „Тук има тръни и са високи колкото сградата на министерството”. Тъй като тези пари трябваше да ги дам, ги дадох на хората, които почистват и след това установих, че тръните продължават да поникват. Аз ги чистя през март, април, май, защото после идва сеитба, жътва и няма време. Купих си едно от тези машинки, които почистват храстите и с този храсторез момчето минаваше и няма никакъв проблем. Миналата година си купих „Шредер” за 9 300лв., с трактора почиствах. За мен пасището е почистено. Това исках от вещото лице, да дойде и да види и до него, онова, което не е обработвано никога и да заяви това пасище дали е почиствано. Не знам кога е станала проверката. Там е проблемът. Декември, ако е издадена заповедта, и ако януари е направена проверката – има тръни, но през м.март, април, май те изчезват. През лятото пак поникват. За 2014 получих само 4 900 лв., 18 000лв. също ми бяха взети. Не става въпрос за 30 000лв., направил съм много разходи, но в един момент, някой, някъде казва, че пасището не е поддържано. Без да е документирано, аз казвам, че неподдържано пасище е това, което изобщо не е обработено. Аз плащам наем за това пасище, това е пасището, което обработвам и ако тръгнем, ще видите как това нещо е изчистено и до него гравитира друго, защото никой не ги е изчиствал, трънчета са като минзухарчета и за това не съм съгласен. Дал съм много за това пасище, нерви, време и пари, но някой разбирате ли с лека ръка написва „Не е почиствано”.

Сега вече разбрах, че трябва да обжалвам заповедта, а те ми казаха „Ще получиш писмо и ще възразиш на него”, дойде такова писмо, аз възразих, но никой не се намери да попита „Това твоето пасище ли е” и да си преглътна, не ми е приятно, че по такъв лек начин ме подхлъзват. Без някой да ми докаже. За това става въпрос. Аз съм човек, който разбирам, но те няма да направят нищо.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: